Found: 2,180  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนรู้เป็นสำคัญ : การสอนแบ...
ชื่อผู้แต่งนันท์ทิรา โพธิ์เทียนทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
เลขเรียกLB1029.C45 น417,371.102 น115ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องActive Learning "สร้างคนดีแก่แผ่นดิน" / ผู้เขียน, ครรชิต มนูญผล และคณะ.
ชื่อผู้แต่งครรชิต มนูญผล.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ [ผู้จัดจำหน่าย], 2560.
เลขเรียก370.1523 ค153อ 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMESUK Model (มีสุขโมเดล) : รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะและการบวนการทา...
ชื่อผู้แต่งวิสุทธิ์ คงกัลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกLB1027.42 ว-ม 2561,510.7 ว794ม 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPencilBot สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษล้ำสมัยสำหรับโลกอนาคต issue 3 Space & how we use it เทคโนโลยีอวกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องResearch report เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรม...
ชื่อผู้แต่งบุญช่วย ตามไท.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2518.
เลขเรียกLB2369 บ694
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องScience as inquiry วิทยาศาสตร์คือกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ / Jack Hassard เขียน; จริยา สุจารีกุล ...
ชื่อผู้แต่งจริยา สุจารีกุล, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2550
เลขเรียก507 ฮ78ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTOP วิทยาศาสตร์ ป.6 / [จัดทำโดย บัณฑิตแนะแนว]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตแนะแนว, [254-]
เลขเรียกLB1585 ท331ป6 [254-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการคิดและความรู้สึก โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางด้านความรู้ความคิด : รายงานผลการวิจัย /...
ชื่อผู้แต่งวิชาการ, กรม. กองวิจัยทางการศึกษา.
เลขเรียก507 ว31ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐ...
ชื่อผู้แต่งถนัด ศรีบุญเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2551
เลขเรียก372.3 ถ218ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรี...
ชื่อผู้แต่งอรพิน ศรีสวรรค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550.
เลขเรียกQ183.4.T5 อ334,วจ 507.04 อ44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยการทำโครงงานตามทฤษฎีกิจกรรมที่ใช้แบบการแสดงตัวตน...
ชื่อผู้แต่งขจรศักดิ์ สงวนสัตย์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนจิต และแบบจำลองมาตรฐานของชีวิต / รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์
ชื่อผู้แต่งรุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัม ซิสเท็ม : มูลนิธิพัฒนาการเรียนรู้เด็กไทย, 2556.
เลขเรียกBQ4570.S3 ร635ก,294.3365 ร635พ ล.3
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย : แนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545
เลขเรียกLB1577.T5 ว432,495.91 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : แผนการจัดการเรียนรู้(รายชั่วโมง) พร้อมแบบทดสอบและเฉลย ชั้น ป.1 / ...
ชื่อผู้แต่งวัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2546
เลขเรียก500 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา