Found: 165  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ศตวรรษวิทยาศาสตร์กับบทบาทของไทย = 1 Century of Science and the role of Thailand / [จัดทำโดย มูลน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556.
เลขเรียกQ175.5 ห159,509.593 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWhat will matter หุ่นยนต์|สมอง|คน / ทีปกร วุฒิพิทยามงคล.
ชื่อผู้แต่งทีปกร วิฒิพิทยามงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2560.
เลขเรียกT173.8 ท6ว 2560,006.3 ท351ว 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพศตวรรษ 21 / ผู้เขียน ชัยวัฒน์ คุประตกุล.
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ คุประตกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงพระอาทิตย์, 2546.
เลขเรียกQ175.55 ช64 2546,352.0593 ช116ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับสังคมแห่งศตวรรษที่ 21 / ศศิเทพ ปิติพรเทพิน
ชื่อผู้แต่งศศิเทพ ปิติพรเทพิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนว่าเด็ดดูเคชั่น, 2558
เลขเรียกQ181 ศ289 2558,507 ศ289ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคมเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีช...
ชื่อผู้แต่งมณี ยังสุขเกษม
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 577.704
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์: ทัศนะแบบองค์รวม / ณัฏฐพงษ์ เจริญพิทย์.
ชื่อผู้แต่งณัฏฐพงษ์ เจริญพิทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เซ็นเตอร์ ดิสคัฟเวอรี, 2542.
เลขเรียกQ175.5 ณ62,507 ณ113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพภาคีการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขกลุ่มจังหวัดที่ 6 และ 7 / มันทนา บั...
พิมพลักษณ์ราชบุรี : ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี, 2550.
เลขเรียกHT169.ท9 ก64,WA546.JT3 ก64 2550,613.6 ก17ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาชุมชน : แนวคิดฐานการวิจัย และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ = Community study: Perspective based o...
ชื่อผู้แต่งยศ บริสุทธิ์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558
เลขเรียกHM756 ย45,370.1523 ย18ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย : กลยุทธ์แห่งชาติ / กำจัด มงคลกุล ... [แล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549.
เลขเรียกQ127.T5 ก645 2549,607 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยการเรียนแบบผสมผสานตา...
ชื่อผู้แต่งสราวุฒิ คำประสาร
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกวจ 500.7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการแสวงหา ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความเข้าใจ ในธรรมชาติของความรู...
ชื่อผู้แต่งจรรยปกรณ์ เนื่องฤทธิ์
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียก507
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2552/ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552
เลขเรียกQ175.5 ส63 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ สู่อนาคต / สิปปนนท์ เกตุทัต
ชื่อผู้แต่งสิปปนนท์ เกตุทัต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกQ172.5.S34 ส728 2536,620 ส73ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา