Found: 188  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ศตวรรษวิทยาศาสตร์กับบทบาทของไทย = 1 Century of Science and the role of Thailand / [จัดทำโดย มูลน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556.
เลขเรียกQ175.5 ห159,509.593 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง99 ปี พุทธทาสภิกขุ : ศาสนากับพิสิกส์ใหม่ / สถาบันวิถีทรรศน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์, 2548.
เลขเรียกBQ992 ก77,294.37 ก518 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพศตวรรษ 21 / ผู้เขียน ชัยวัฒน์ คุประตกุล.
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ คุประตกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงพระอาทิตย์, 2546.
เลขเรียกQ175.55 ช64 2546,352.0593 ช116ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการระบบดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : แนวทางความร่วมมือด้านข้อมูล : การสัมมนาทางวิชาการ, วันพฤ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการจัดการระบบดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนวทางความร่วมมือด้านข้อมูล (2535 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2535
เลขเรียกT174.2 ก525ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับสังคมแห่งศตวรรษที่ 21 / ศศิเทพ ปิติพรเทพิน
ชื่อผู้แต่งศศิเทพ ปิติพรเทพิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนว่าเด็ดดูเคชั่น, 2558
เลขเรียกQ181 ศ289 2558,507 ศ289ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคมครบรอบ 53 ปี สถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคมครบรอบ 53 ปี สถาปนาสถาบัยวิจัยพฤสติกรรมศาสตร์ (2551 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551.
เลขเรียก158.1 ก482ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 4 : 2558 : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์).
พิมพลักษณ์นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2558.
เลขเรียกLG395.N37 ก6ก 2558,307.14 ก275ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคมเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีช...
ชื่อผู้แต่งมณี ยังสุขเกษม
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 577.704 ม37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพภาคีการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขกลุ่มจังหวัดที่ 6 และ 7 / มันทนา บั...
พิมพลักษณ์ราชบุรี : ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี, 2550.
เลขเรียกHT169.ท9 ก64,WA546.JT3 ก64 2550,613.6 ก17ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากับการวิจัยเพื่ออนาคตของประเทศไทย / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2542.
เลขเรียกLA1221 พ47,370.7 ก351ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาชุมชน : แนวคิดฐานการวิจัย และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ = Community study: Perspective based o...
ชื่อผู้แต่งยศ บริสุทธิ์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558
เลขเรียกHM756 ย45,370.1523 ย18ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย : กลยุทธ์แห่งชาติ / กำจัด มงคลกุล ... [แล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549.
เลขเรียกQ127.T5 ก645 2549,607 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยการเรียนแบบผสมผสานตา...
ชื่อผู้แต่งสราวุฒิ คำประสาร
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกวจ 500.7 ส46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา