Found: 72  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิษณุ ธรรมลิขิตกุล [Text]
ชื่อผู้แต่งวิษณุ ธรรมลิขิตกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2537
เลขเรียกQ180 A1 ว65 2540,001.4 ว768ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ : ตัวอย่างงานวิจัยเน้นด้านโรคติดเชื้อ = Research process in heal...
ชื่อผู้แต่งพิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญดีการพิมพ์, 2542.
เลขเรียกR852 พ697,W20.5 พ697ก 2542,616.9072 พ3611ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ : ตัวอย่างงานวิจัยเน้นด้านโรคติดเชื้อ = Research process in heal...
ชื่อผู้แต่งพิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญดีการพิมพ์, 2546.
เลขเรียกR852 พ697 2546,W20.5 พ697ก 2546,614.072 พ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ / รศนา อัชชะกิจ
ชื่อผู้แต่งรศนา อัชชะกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
เลขเรียก502.8 ร18ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ / บัญญัติ ชำนาญกิจ. [text]
ชื่อผู้แต่งบัญญัติ ชำนาญกิจ.
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2542.
เลขเรียก500 บ113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ผ่านกระดานอัจฉริยะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาว...
ชื่อผู้แต่งมินตรา รุ่งรังษี
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2561.
เลขเรียก372.35 ม577ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดตารางสอบด้วยวิธีการบรรจุงาน : กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / จรูญลักษณ์ สุพร
ชื่อผู้แต่งจรูญลักษณ์ สุพร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง ระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ...
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา ผุยปุโรย.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก507 ส4111ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / วราภรณ์ ภ...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ ภูละคร
พิมพลักษณ์2533.
เลขเรียก372.35 ว 228 ก 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมสำ...
ชื่อผู้แต่งนุสเราะฮ์ กองบก, 2526-
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวิธีการศึกษาเบื้องต้นด้านพิษวิทยาต่อระบบภูมิคุ้มกัน / เบญจมาศ จิตรสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่งเบญจมาศ จิตรสมบูรณ์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2545
เลขเรียก570 บ784ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวิธีประเมินความสามารถในการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / อั...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา วิญญกูล
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา