Found: 440  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง250 กิจกรรมสร้างทักษะวิทยาศาสตร์ / เพกกี แอชบรุก ; ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์, ลั่นทม, นามแฝง, ผู้แปล [...
ชื่อผู้แต่งแอชบรุก, เพกกี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2560.
เลขเรียกQ181.A2 อ-ส 2560,372.35 อ939ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 การทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล / ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ, เขียน.
ชื่อผู้แต่งลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2549.
เลขเรียก372.35044 ล246ส 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : โครงงานกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (วิทยาศาสตร์) ระดับประถมศึกษ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พ.ว.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2545
เลขเรียก500 ส14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : โครงงานกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (วิทยาศาสตร์) ระดับประถมศึกษ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พ.ว.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2545
เลขเรียก500 ส14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรม วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) / วิชาญ เลิศลพ...[และคนอื่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2544.
เลขเรียกQ183.4.T5 ก318 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "โครงงาน" / มาลัย สิงหะ
ชื่อผู้แต่งมาลัย สิงหะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก372.3507 ม492ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ STEM ในระดับปฐมวัย Sally Moomaw, เขียน ; ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์, แปล text
ชื่อผู้แต่งมูมอว์, แซลลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2558
เลขเรียกLB1139.5.S35 ม676 2558,372.21 ม676ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา เรื่อง เรารักษ์ป่าชายเลน ชั้นประถมศึ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ : เรื่องพืชผู้ผลิต โดยใช้รูปแบบ 4 MAT สำหรับนักเรียนชั...
ชื่อผู้แต่งจิตรา ไขขุนทด
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ เทคนิค LT เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้...
ชื่อผู้แต่งบัวผัน คะเนนอก
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 507.02
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสรัคติวิซึม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประวัน...
ชื่อผู้แต่งวาสน์ กรมจรรยา.
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียก507 ว288ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสรัคติวิซึม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประวัน...
ชื่อผู้แต่งวาสน์ กรมจรรยา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ; 2553.
เลขเรียกว 507
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็๋มศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน...
ชื่อผู้แต่งเสาวคนธ์ สกุลศรี.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก372.35 ส517ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ 4 MAT เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญห...
ชื่อผู้แต่งณัฏฐานุช นันทจักร์.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก507.02 ณ197ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา