Found: 1,362  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนรู้เป็นสำคัญ : การสอนแบ...
ชื่อผู้แต่งนันท์ทิรา โพธิ์เทียนทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
เลขเรียกLB1029.C45 น417,371.102 น115ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 การทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล / ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ, เขียน.
ชื่อผู้แต่งลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2549.
เลขเรียก372.35044 ล246ส 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง77 วิทยากลวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 : ยิ่งเล่นยิ่งสนุก ยิ่งคิดยิ่งฉลาด / เขียนโดย มิชิโอะ โกโต ; แปลโดย ด...
ชื่อผู้แต่งโกโต, มิชิโอะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2544.
เลขเรียกQ164 ก929จ 2544,500 ก955จ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 กิจกรรมวิทย์ปฐมวัย : อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 2 = Janice VanCleave''s teaching the fun of science ...
ชื่อผู้แต่งแวนคลีฟ, เจนิซ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2558
เลขเรียกLB1585 ว83,372.35 ว942ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ / สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ ละลอกน้ำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2561.
เลขเรียกQ181 ส76,507.12 ส854ก 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องActive Learning "สร้างคนดีแก่แผ่นดิน" / ผู้เขียน, ครรชิต มนูญผล และคณะ.
ชื่อผู้แต่งครรชิต มนูญผล.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ [ผู้จัดจำหน่าย], 2560.
เลขเรียก370.1523 ค153อ 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องC.D. แผนการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [electronic resource]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ ]: สถาบันพัฒนาสื่อการเรียนการสอน, [254-]
เลขเรียกQ183.4.T5 ซ332 ม.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMESUK Model (มีสุขโมเดล) : รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะและการบวนการทา...
ชื่อผู้แต่งวิสุทธิ์ คงกัลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกLB1027.42 ว-ม 2561,510.7 ว794ม 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องScience as inquiry วิทยาศาสตร์คือกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ / Jack Hassard เขียน; จริยา สุจารีกุล ...
ชื่อผู้แต่งจริยา สุจารีกุล, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2550
เลขเรียก507 ฮ78ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยการทำโครงงานตามทฤษฎีกิจกรรมที่ใช้แบบการแสดงตัวตน...
ชื่อผู้แต่งขจรศักดิ์ สงวนสัตย์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / คณะผู้เขียน สุนีย์ เหมะประสิทธิ์...[และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งสุนีย์ เหมะประสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2545
เลขเรียก372.35 ส453ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ม.4-6 ครบทุกสาระ(สาระที่ 1-8) /...
ชื่อผู้แต่งวิชาญ เลิศลพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2546
เลขเรียก500 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : กิจกรรมวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) / วิชาญ เลิศลพ ... [และค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2545.
เลขเรียกQ183.4.T5 ก318 ม.1-3,375.5 ก174 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา