Found: 65  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง250 กิจกรรมสร้างทักษะวิทยาศาสตร์ / เพกกี แอชบรุก ; ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์, ลั่นทม, นามแฝง, ผู้แปล [...
ชื่อผู้แต่งแอชบรุก, เพกกี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2560.
เลขเรียกQ181.A2 อ-ส 2560,372.35 อ939ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ STEM ในระดับปฐมวัย Sally Moomaw, เขียน ; ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์, แปล text
ชื่อผู้แต่งมูมอว์, แซลลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2558
เลขเรียกLB1139.5.S35 ม676 2558,372.21 ม676ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์พืชพรรณไม้ท้องถิ่น ประกอบการจัดทำสารนิทัศน์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศ...
ชื่อผู้แต่งสรวงพร กุศลส่ง.
พิมพลักษณ์เพชรบูรณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2552.
เลขเรียก372.35044 ส341ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับเด็กปฐมวัย / ...
ชื่อผู้แต่งอัญชลี รังสีทอง
พิมพลักษณ์2556
เลขเรียกวจ 507
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ / วิทยาน...
ชื่อผู้แต่งอุบล ศรีวัฒนานนท์.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก372.21อ45ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการวิทยาศาสตร์พื้นฐานของเด็กปฐมวัยโดยการใช้รูปแบบกิจกรรม ศิลปสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู...
ชื่อผู้แต่งณัฐชุดา สาครเจริญ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ม.ป.พ.; 2548.
เลขเรียกว 372.35044
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย = D...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา หนูนันท์
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2556
เลขเรียกว 372.21 อ599ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยจังหวัดเพชรบุรี = The development ...
ชื่อผู้แต่งสำนวน ตาละลักษมณ์, 2490-
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ...
ชื่อผู้แต่งสมเด็จ จุลนันท์
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียกวจ 507
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการสื่่อสารของเด็กปฐมวัย โดยใช้การจัดประสบการณ์แบบ 5 E =...
ชื่อผู้แต่งสวาท สมะวรรธนะ
พิมพลักษณ์2560
เลขเรียกป 372.35 ส172ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STEM สำหรับเด็กปฐมวัย = A development...
ชื่อผู้แต่งสุพรรณี แก้ววิเชียร.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2560.
เลขเรียก372.21 ส467ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และคุณลักษณะด้านจิตพิสัย สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการเรียนการ...
ชื่อผู้แต่งพนิตสุภา โกศิลา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบต่อภาพ = Development of presc...
ชื่อผู้แต่งลดาวรรณ ดีสม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ม.ป.พ.; 2546.
เลขเรียกว 372.35044
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย / ประภาพร เทพไพฑูรย์.
ชื่อผู้แต่งประภาพร เทพไพฑูรย์
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกLB3058.T5 ป342ก 2549,372.35 ป 322 ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา