Found: 776  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 การทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุก / ผู้เขียน Neil Ardley ; ผู้แปล นพดล เวชสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งArdley, Neil.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538.
เลขเรียกQ164 A7 2538,502.8 อ645ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ทศวรรษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เสาหลักแห่งวิทยาศาสตร์ของชาติ / กรมวิทยาศาสตร์บริการ.ดรุณี วัชราเรื...
ชื่อผู้แต่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2555.
เลขเรียก507 ก169ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 การทดลอง / สุวิทย์ ชวเดช ; โดย เชวงเดช (นามแฝง)
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ ชวเดช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กราฟีคอาร์ต, 2517.
เลขเรียกย 500.23 ส75ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 การทดลอง = The book experiments / ลีโอนาร์ด เดอ วรีส ; [แปลโดย] เชวงเดช
ชื่อผู้แต่งวรีส, ลีโอนาร์ด เดอ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กราฟิคอาร์ต, 2517.
เลขเรียก508.1 ว47ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง166 การทดลองวิทยาศาสตร์ / วรวุฒิ วิทยภิรมย์.
ชื่อผู้แต่งวรวุฒิ วิทยภิรมย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านปัญญา, [2550?]
เลขเรียกQ164 .ว45,507.8 ว285
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง166 การทดลองวิทยาศาสตร์ / เขียนโดย วรวุฒิ วิทยภิรมย์
ชื่อผู้แต่งวรวุฒิ วิทยภิรมย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านปัญญา, [255?]
เลขเรียก507 ว17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 โครงงานวิทย์ตามรอยนักวิทยาศาสตร์โลก / Janice VanCleave ; นิลุบล พรพิทักษ์พันธุ์, แปล ; สิริพรรณ ...
ชื่อผู้แต่งแวนคลีฟ, จานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2556.
เลขเรียกQ164 ว942 2556,507.8 ว93ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง272 แนวคิดโครงงานวิทยาศาสตร์ / ชาตรี เกิดธรรม
ชื่อผู้แต่งชาตรี เกิดธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบ็น ภาษาและศิลปะ, 2553.
เลขเรียก507.8 ช24ส 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 การทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล / ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ, เขียน.
ชื่อผู้แต่งลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2549.
เลขเรียก372.35044 ล246ส 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง39 กลวิทยาศาสตร์ /ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊ค, 2544.
เลขเรียกยว ล264ส 2544,507.8 ล246ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ทดลองวิทย์ ประดิษฐ์สนุก ฉบับตึ๋งหนืด / Kim Ha Kyoon, เขียน ; Nam Goong Sun Ha, ภาพประกอบ ; ศุภลัก...
ชื่อผู้แต่งคิม, ฮาคยูน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561.
เลขเรียกQ164 ค451 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง49 กลวิทยาศาสตร์ / ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น , 2546.
เลขเรียก507.8 ล118ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ทดลองวิทย์ในชีวิตประจำวัน / Joachim Hecker ; วรางคณา ศิริวานนท์ แปล
ชื่อผู้แต่งเฮกเกอร์, โจอาคิม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 255
เลขเรียก507.8 ฮ51ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ทดลองวิทย์ในชีวิตประจำวัน / Joachim Hecker ; วรางคณา ศิริวานนท์, แปล
ชื่อผู้แต่งเฮกเกอร์, โจอาคิม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2554.
เลขเรียกQ182.5 ฮ582ห 2554,507.8 ฮ51ห 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา