Found: 421  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พญาหงส์" วรรณกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ / โดย โสรัตยา สังข์ทอง.
ชื่อผู้แต่งโสรัตยา สังข์ทอง.
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียกPL4200.5.ต9 ส95 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พระวรวงศ์" วรรณกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ = The Phra Voravong of Suratthani Pr...
ชื่อผู้แต่งประพนธ์ เรืองณรงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523.
เลขเรียกGR312 .ป463 2523
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ศาสตรา" วรรณกรรมพยากรณ์ชีวิต จากจังหวัดนครศรีธรรมราช / จรูญ ตันสูงเนิน
ชื่อผู้แต่งจรูญ ตันสูงเนิน
พิมพลักษณ์2527.
เลขเรียก398.2613 จ 095 ศ 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ไกรสิทธิ์" วรรณกรรมท้องถิ่นจังหวัดชุมพร : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ / วนิดา พิเศษพงษา
ชื่อผู้แต่งวนิดา พิเศษพงษา
พิมพลักษณ์2526.
เลขเรียก495.9176 ว 101 ก 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนจินตภาพในวรรณกรรมร้อยกรองอีสาน / รำเพย ไชยสินธุ์
ชื่อผู้แต่งรำเพย ไชยสินธุ์
พิมพลักษณ์2527.
เลขเรียกPL4200.A64 ร464ก 2527,895.911 ร 644 ก 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนวิธีนำเสนอองค์ความรู้ในประชุมจารึกวัดพระเชตุพนโดยผ่านฉันทลักษณ / วิทยานิพนธ์ของนิรภัย ถวิล
ชื่อผู้แต่งนิรภัย ถวิล
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการสร้างตัวละครในนวนิยายของ "กิ่งฉัตร" / โดย วิรัลพัชร จรัสเพชร
ชื่อผู้แต่งวิรัลพัชร จรัสเพชร
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
เลขเรียกPL4157 ว646 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการเล่าเรื่องและอุดมการณ์ในวรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับรางวัลนายอินทร์ อะวอร์ด / หทัยชนก แสงเปี่ยม.
ชื่อผู้แต่งหทัยชนก แสงเปี่ยม.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชนของแมกไม้เรื่องชีลาร้ายที่สุดและน้องเล็กยังร้ายอยู่ = Maekmai''s technique...
ชื่อผู้แต่งปาริชาต ญาณวารี, 2516-
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ จังหวัดสมุทรสงคราม / จรรยา อมรพิพัฒนานนท์.
ชื่อผู้แต่งจรรยา อมรพิพัฒนานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกAM79.ท9 จ44 2558
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำแนกประเภทผลงานวรรณกรรมของ ม.ล.ปิ่น มาลากุล / พรรณงาม แย้มบุญเรือง
ชื่อผู้แต่งพรรณงาม แย้มบุญเรือง
พิมพลักษณ์2524.
เลขเรียก025.3 พ 193 ก 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์ คัมภีร์พิมพาภิกขุนีนิพพานฉบับภาษาบาลี / สยาม ภัทรานุประวัติ, รุ...
ชื่อผู้แต่งสยาม ภัทรานุประวัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2546
เลขเรียกBQ1029.ท9 ส46 2546,ส.ร. 294.3827 ส162ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอภาพความเป็นชายในเรื่องสั้นรางวรรณกรรมซีไรต์ / จุไรรัตน์ แอมนนท์.
ชื่อผู้แต่งจุไรรัตน์ แอมนนท์.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ด้านลิขสิทธิ์ของศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียกKPT1160 .ก64,346.048 ก495
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของนักเรียน : กรณีศึกษาเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล / ...
ชื่อผู้แต่งดาราพร ศรีม่วง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกPL4157 ด646 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา