Found: 761  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"กะเทยบ้านนอก" การสร้างตัวตนของกะเทยบนพื้นที่ทางสังคม : กรณีศึกษากะเทยที่ปรากฎตัวในเขตตัวเมืองนครศรี...
ชื่อผู้แต่งพลสิทธิ์ แววศักดิ์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550.
เลขเรียกHQ77.2.T5 พ4ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากระบวนการใช้อำนาจและตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม...
ชื่อผู้แต่งตริตาเวสน์ โสธนะเสถียร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
เลขเรียกKPT966 ต4ก 2550,345.0268 ต172ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดการทรัพยากรประมงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราช...
ชื่อผู้แต่งสมชาติ ธรรมขันทา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550.
เลขเรียก333.95 ส241ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 = Personnel administration...
ชื่อผู้แต่งอัปสร ยิ่งเจริญ, 2491-
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการประชาสัมพันธ์หลังภาวะวิกฤตจากธรณีพิบัติภัยสึนามิ ของโรงแรมระดับห้าดาวในจังหวัดภูเก็ต = Pub...
ชื่อผู้แต่งภาวิณี เลิศไกร, 2516-
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการปรับตัวของครัวเรือนที่ทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติต่อการปรับเปลี่ยนทางการเกษตรและการขยายอำนาจรั...
ชื่อผู้แต่งอิสริยาภรณ์ จุลภักดิ์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550.
เลขเรียกHM696 อ6ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการฝึกทักษะทางวิชาชีพแก่นักเรียนฝึกงานของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือกับวิทยาลัย...
ชื่อผู้แต่งวีระศักดิ์ สุคันธจันทร์, 2498-
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกระบวนการสื่อสารของชุมชนในการสืบทอดประเพณีผีปู่ย่า ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง = Community...
ชื่อผู้แต่งนิติธร ทองธีรกุล.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกHM1211 .น63 2550EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สู่การดำเนินชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา เกษตรกรลูกค้า ธ.ก....
ชื่อผู้แต่งดารุณี ทันใจ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551.
เลขเรียก631.58 ด429ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดของเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกยางพาราในเขตอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย / ทรงชัย ไล้บางยาง
ชื่อผู้แต่งทรงชัย ไล้บางยาง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์กระจูด กรณีศึกษา : กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านกุมแป อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรร...
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา ใจเย็น.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550.
เลขเรียกHF5415 ส7ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การส่งเสริมการส่งออกผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / มน...
ชื่อผู้แต่งมนทิรา จิตต์วิบูลย์
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกว658.3 ม155ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงานของ OTOP : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอาหารเขตภาคใต้ตอนบน / รัชนี ดวงจันทร์กาล.
ชื่อผู้แต่งรัชนี ดวงจันทร์กาล.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550.
เลขเรียกHD30.28 ร6ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการดัดแปลงวรรณกรรมต้นฉบับเป็นบทละครนอก ของกรมศิลปากร / โดย สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ.
ชื่อผู้แต่งสัมพันธ์ สุวรรณเลิศ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
เลขเรียกPL4209.2 ส64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา