Found: 73,495  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Journey to modern Thailand" : "Westernisation", television advertising and tensions in everyday lif...
ชื่อผู้แต่งSomsuk hinviman.
พิมพลักษณ์UK : University of Sussex, 1999.
เลขเรียกHF5813.T5 S65 1999
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Pretty Boy" : ปรากฏการณ์ความเป็นชายอีกรูปแบบหนึ่งในสังคมไทย = "Pretty Boy" : A phenomena of masculi...
ชื่อผู้แต่งประภาพร ชินวงศ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2544.
เลขเรียกHQ1090.7.ท9 ป46 2544
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Virtual" Self-congruity and brand attachment = ความสอดคล้องของตัวตนบนโลกเสมือนและความผูกพันกับแบรนด...
ชื่อผู้แต่งAlisa satrawaha
พิมพลักษณ์2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"We are not like our Mothers" : Migrants, Modernity and Identity in Northeast Thailand [Thesis]/ by ...
ชื่อผู้แต่งMills, Mary elizabeth.
พิมพลักษณ์California : University of California at Berkele, 1993.
เลขเรียกHB2104.55.T5 M54 1993
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"กะเทยบ้านนอก" การสร้างตัวตนของกะเทยบนพื้นที่ทางสังคม : กรณีศึกษากะเทยที่ปรากฎตัวในเขตตัวเมืองนครศรี...
ชื่อผู้แต่งพลสิทธิ์ แววศักดิ์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550.
เลขเรียกHQ77.2.T5 พ4ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"กาดงัว" (ตลาดงัว) : มิติหนึ่งของภาพสะท้อนในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของสังคมชาวนาในภาคเหนือของประเทศไ...
ชื่อผู้แต่งชูสิทธิ์ ชูชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2538.
เลขเรียกSF207 .ช75 2538
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ขิด" ภูมิปัญญา กาละ และสุนทรียภาพสู่การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อ. หัวตะพาน = ...
ชื่อผู้แต่งรุจิรา วงษ์สามารถ.
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความจริง" กับการใช้เหตุผลในคำอภิปรายระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล และการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ : ก...
ชื่อผู้แต่งมนัส โกมลฑา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
เลขเรียกJQ1747 ม3ค 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความรู้เท่าทันสื่อทางด้านโฆษณา" กรณีศึกษา การโฆษณาแฝงที่ปรากฏในรายการข่าวและรายการบันเทิงของสถานีโท...
ชื่อผู้แต่งอารมย์ สุกดิษฐ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกHD30.4 อ64 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"จากมือบนสู่มือล่าง" การดำเนินงานขององค์การสาธารณประโยชน์อิสลาม : กรณีศึกษามูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึ...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ ฉิมวิเศษ.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกHD 62.6 ณ17 2554
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"จากแม่สู่ลูก" สถานพักฟื้นแม่และเด็กผู้ติดเชื้อเอดส์ / ดรุณี มงคลสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งดรุณี มงคลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"จู่ต่าเอาะ" : ความเชื่อเกี่ยวกับอาหารและพฤติกรรมการบริโภคของชาวกะเหรี่ยง : ศึกษากรณีชุมชนบ้านกล้วย...
ชื่อผู้แต่งฐนันดร์ศักดิ์ เวียงสารวิน.
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ชุมชน" และ "ประชาคม" ย่านถนนพระอาทิตย์กับกระแสการรื้อฟื้นเมืองน่าอยู่ / อัฐมา โภคาพานิชวงษ์
ชื่อผู้แต่งอัฐมา โภคาพานิชวงษ์
พิมพลักษณ์2544
เลขเรียกHT384.ท9ก4 อ63 2544,307.764 อ113ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ดิโอเอซิส" คอนโดมิเนียมสไตล์รีสอร์ทใจกลางเมือง = "The Oasis" urban resort condominium / ปิติ ตั้ง...
ชื่อผู้แต่งปิติ ตั้งวิฑูรย์.
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ดุทูหล่า" ในพิธีเรียกวีหล่าของชาวกะเหรี่ยงโป : กรณีศึกษากระเหรี่ยงโป บ้านเกาะสะเดิ่ง อำบลไล่โว่ อำเ...
ชื่อผู้แต่งโกวิท แก้วสุวรรณ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.
เลขเรียกDS570.ก6 ก95 2542
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา