Found: 124  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnalysis \& design of algorithms / ชิดชนก เหลือสินทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งชิดชนก เหลือสินทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : SUM System, 2543.
เลขเรียกQA76.9.A43 ช63,005.1 ช34อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องArtifical neural network model for rainfall-runoff relationship / Prem Junsawang = แบบจำลองโครงข่าย...
ชื่อผู้แต่งPrem junsawang.
พิมพลักษณ์2007.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOn-line optimal control of ethanol production in a fed-batch reactor by using neural network estimat...
ชื่อผู้แต่งNatthapong Shomchoam.
พิมพลักษณ์2006.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการโดยใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม [electronic resource] = P...
ชื่อผู้แต่งสุทธิชัย ทองยศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นหาเซตรายการที่ปรากฏบ่อยและสม่ำเสมอภายใต้การกำหนดค่าน้ำหนักความสำคัญของแต่ละรายการ = Mining we...
ชื่อผู้แต่งกิตติพา คลังวิสาร.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก004 ก674ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดเรียงคำในประโยคภาษาอังกฤษให้มีลำดับการแปลตรงกับความหมายในประโยคภาษาไทย โดยใช้โครงข่ายประสาทเที...
ชื่อผู้แต่งอนุชา แหวนเงิน 2517-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับค่าคลื่นสัญญาณการเต้นของหัวใจโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม = Heartbeat signal adjustment using ne...
ชื่อผู้แต่งปารย์ ศิริมนพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายแบบทบทวนบนระบบ Moodle รายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ หลักส...
ชื่อผู้แต่งสรวิศ เตชะอมรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องระบบตัวเลขวิชาคณิตศาสตร์คอมพิ...
ชื่อผู้แต่งวิมลฉวี แซ่เลื่อง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบมเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเตอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช...
ชื่อผู้แต่งพงศธร จินุพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้จำวัตถุสามมิติโดยใช้ขั้นตอนวิธีอาร์สตาร์ทรี และเซลลูลาร์ออโตมาตา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ...
ชื่อผู้แต่งศาสตรา วงศ์ธนวสุ ผู้วิจัย
เลขเรียก006.37 ศ376ก 2548
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ = Quantitative analysis for management and decis...
ชื่อผู้แต่งสุทธิมา ชำนาญเวช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2553.
เลขเรียกHD30.25 ส775ก 2553,658.4033 ส774ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน/ อนันต์ เกิดดำ.
ชื่อผู้แต่งอนันต์ เกิดดำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, 2542.
เลขเรียกQA 402 อ165ก 2542,808 ป261ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ = Automatic item...
ชื่อผู้แต่งศศิธร จันทรมหา.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก372.7 ศ291ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา