Found: 221  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 กิจกรรม ประกอบการฝึกอบรม / อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์
ชื่อผู้แต่งอนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายใจ, [2535-2545]
เลขเรียกHF5549.5.T7 อ184ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 กิจกรรมประกอบการฝึกอบรม / อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์.
ชื่อผู้แต่งอนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายใจ, [253?].
เลขเรียกHF5549.5.T7 อ184,658.312404 อ15ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 กิจกรรมประกอบการฝึกอบรม / อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์
ชื่อผู้แต่งอนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายใจ, [2534]
เลขเรียกHF5549.5.T7 อ184 [2534],658.3 อ15ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 กิจกรรมประกอบการฝึกอบรม / อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์
ชื่อผู้แต่งอนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายใจ, [253-]
เลขเรียกHF5549.5.T7 อ184
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 กิจกรรมประกอบการฝึกอบรม / อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์.
ชื่อผู้แต่งอนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายใจ, [25--]
เลขเรียกHF5549.5 . T7 อ3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี วิทยากร เชียงกูร 40 ปี ฉันจึงมาหาความหมาย / วิทยากร เชียงกูล.
ชื่อผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2549.
เลขเรียกPN595.T5 ว589ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี วิทยากร เชียงกูล 40 ปี ฉันจึงมาหาความหมาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดือนตุลา, 2549.
เลขเรียกPL4209.ว583 ห111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี วิทยากร เชียงกูล 40 ปี ฉันจึงมาหาความหมาย / วิทยากร เชียงกูล.
ชื่อผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล, 2489-
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สายธาร, 2549.
เลขเรียกPL4209.W5 ว63 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี วิทยากร เชียงกูล : 40 ปี ฉันจึงมาหาความหมาย / : / วิทยากร เชียงกูล.
ชื่อผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สายธาร/วิญญูชน, 2549.
เลขเรียกPL4209 ว583 2549,928.95911 ว583ห 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIndependent / เขียน วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : openbooks, 2548.
เลขเรียกHC445 ว615,330.9593 ว115อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInnovative Trainer วิทยากรนอก [กรอบ] / ไชยยศ ปั้นสกุลไชย.
ชื่อผู้แต่งไชยยศ ปั้นสกุลไชย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทรนนิงอินโฟมีเดีย, 2552.
เลขเรียก658.3124 ช966อ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInnovative trainer วิทยากรนอก[กรอบ] / ไชยยศ ปั้นสกุลไชย.
ชื่อผู้แต่งไชยยศ ปั้นสกุลไชย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทรนนิงอินโฟมีเดีย, 2552.
เลขเรียกPN1590.M3 ช416 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTraining handbook เทรนนิ่งแบบมืออาชีพ / มงคล กรัตะนุตถะ
ชื่อผู้แต่งมงคล กรัตะนุตถะ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2556
เลขเรียกHF 5549.5.T7 ม114ท 2556,658.3124 ม22ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWin มายาจิต "ผมไม่ใช่ผู้วิเศษ" : experience the illusion for yourself / วิน เอี่ยมอ่อง ; สุวิมล โ...
ชื่อผู้แต่งวิชยุตม์ เอี่ยมอ่อง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรีน-ปัญญาญาณ, 2550.
เลขเรียกBF632 .ว634 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา