Found: 46  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นายใน" : ชีวิตทางสังคมชายล้วนและเพศภาวะในพระราชสำนักพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว = Gentleme...
ชื่อผู้แต่งชานันท์ ยอดหงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.
เลขเรียกHQ76.2.ท9 ช63 2555
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGenderism / โตมร ศุขปรีชา
ชื่อผู้แต่งโตมร ศุขปรีชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2556.
เลขเรียกHQ 18.T35 ต864จ 2556,306.7 ต864จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาย-กลับกลาย = Gender Bending / โดย สุพัฒนาวดี เหมือนตา
ชื่อผู้แต่งสุพัฒนาวดี เหมือนตา
พิมพลักษณ์2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำต้นแบบแนวทางการกำหนดพื้นที่ศักยภาพ : การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมบริเวณอำเภอบางคล้า จั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557
เลขเรียกHD 1333.5 .T52C3 ก27 2557
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยอมรับตนเองด้านความโน้มเอียงทางเพศของชายรักชาย : การวิจัยเชิงคุณภาพแบบทีมผู้วิจัยเห็นชอบร่วมกัน ...
ชื่อผู้แต่งภาคภูมิ เดชะอนันต์วงศ์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในวัฒนธรรมบริโภค = Constructing sexual litery in consumer culture / นภ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอเอ็นทีออฟฟิศ, 2554.
เลขเรียกHQ27 ก523,306.7 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปิดรับสื่อละครโทรทัศน์ การรู้เท่าทันสื่อ และความคิดเห็นต่อความนิยมทางเพศ และการเลียนแบบพฤติกรรมช...
ชื่อผู้แต่งอุริษา งามวุฒิวร
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศสภาพและพฤติกรรม / สมวดี ไชยเวช
ชื่อผู้แต่งสมวดี ไชยเวช
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภูมิการพิมพ์, 2556.
เลขเรียกHQ21 ส278
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแนวชายรักชาย (YAOI) และวิถีทางเพศของวัยรุ่นไทย / ชยภ...
ชื่อผู้แต่งชยภัทร จินดาเลิศ
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดเล่นเห็นต่าง / คำ ผกา, อรรถ บุนนาค.
ชื่อผู้แต่งคำ ผกา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2555.
เลขเรียกPL4209.4.ค635 ค65 2555,361.1 ค351ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายถึงแม่ / สุภาภรณ์ อัษฎมงคล, บรรณาธิการต้นฉบับ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.), 2558.
เลขเรียกHQ75.15 จ35 2558,808.86 จ149 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิต ตัวตน และเรื่องเพศ ของสาวประเภทสอง / สิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร [text]
ชื่อผู้แต่งสิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง, 2553
เลขเรียกHQ 76 ส723ช 2551,306.766 ส34ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิต ตัวตน และเรื่องเพศของสาวประเภทสอง / สิทธิพันธุ์ บุญญาภิสมภาร ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม (วปส.) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551.
เลขเรียกHQ21 .ช67 2551,306.7 ส344ช 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตที่ถูกละเมิดเรื่องเล่า กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ =...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร, 2554.
เลขเรียกJC571 ช581 2554,306.76 ช583
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา