Found: 150  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 วิธีสู่วิถีชีวิตไม่ป่วย / สันต์ ใจยอดศิลป์
ชื่อผู้แต่งสันต์ ใจยอดศิลป์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2553.
เลขเรียกRA776.95 ส574,WB327 ส574ว 2553,613 ส63ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องArt and Cultural Studies มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง [Text]
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง
พิมพลักษณ์เชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2551
เลขเรียกDS522.6 พ444,709.5496 ม246
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy home album. Vol. 1, art, craft, food.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2556.
เลขเรียกTT698 ม456 2556,747.7 ม456
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPlay with flowers & leaves เล่นกับดอกไม้ใบหญ้า / ศิริลักษณ์ ริ้วบำรุง
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ ริ้วบำรุง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านเเละสวน, 2559
เลขเรียกSB404.9 .ศ64 2559,635.9 ศ373พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Success เรียนรู้ความสำเร็จ...ตลาดวิถีไทย : จาก 10 กรณีศึกษา / สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียกHF5415.12.T5 ด914 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Success เรียนรู้ความสำเร็จ...ตลาดวิถีไทย : จาก 10 กรณีศึกษา / สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางแล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียกHF5415.12.T5 ด914 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเเบบมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์เเละสืบทอดวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่...
ชื่อผู้แต่งนิธิภัทร บาลศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษ...
ชื่อผู้แต่งนิธิภัทร บาลศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำรงอยู่ของวิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของกลุ่มชนชาวไทยเขมร (เขมรถิ่นไทย) ที่อำเภอโป่งน...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ฤทธิ์ สุขสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก305.8959320593 ณ229ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2555].
เลขเรียกDS570.ช67 ก64 2555
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 23 และศูนย์บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเ...
ชื่อผู้แต่งสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 23 และศูนย์บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเ...
ชื่อผู้แต่งอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2556
เลขเรียกวจ 362.293 อ259ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพึ่งตนเองของชุมชนเพื่อการสร้างวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านดาวเรือง หมู่ 10 ตำบลพลับพลา อำ...
ชื่อผู้แต่งณัฎฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์
พิมพลักษณ์จันทบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2558
เลขเรียกวจ 307.72 ณ623ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงชุมชนปกาเกอะญอ ชุมชนบ้านแม่เหาะ ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ...
ชื่อผู้แต่งสุดฤทัย พงษ์ประเสริฐ
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกอ 303.4 ส766ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา