Found: 413  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2003 ประสบการณ์วิชาชีพครู เล่มที่ 2 หน่วยที่ 7-15 / ทัศนา แขมมณี.
ชื่อผู้แต่งทัศนา แขมมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525.
เลขเรียก371.102 ท38ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี 2 มีนาคม 2561 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา / สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ออนป้า จำกัด , 2561
เลขเรียกศธ 01.3 1/2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPAT 5 เหลาความถนัดทางวิชาชีพครู = Sharpen your teaching profession aptitude / บุรินทร์ภัทร เทพสาร.
ชื่อผู้แต่งบุรินทร์ภัทร เทพสาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเทนเมนท์ ครีเอเตอร์, 2560.
เลขเรียกLB2832.4.T5 บ647ก 2561,371.1 บ647พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPLC วิถีไทย : แนวคิด และประสบการณ์ การพัฒนาระบบและกลไกการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการติดตามสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้โครงการพัฒนาระบบกลไกและแนวทางการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน, 2559
เลขเรียก378.013 พ791 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTeaching Profession in ASEAN / มนตรี แย้มกสิกร, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2557.
เลขเรียก371.1 ท633 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (เล่ม ๑) / สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2549.
เลขเรียกKPT3152 ก114 2549,344.07 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะครูไทยในทศวรรษการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาครูคณะครุศาสตร์-ศึกษา...
ชื่อผู้แต่งวิไลลักษณ์ ลังกา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2562.
เลขเรียก378.17 ว734ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะครูไทยในทศวรรษการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์-ศึกษา...
ชื่อผู้แต่งวิไลลักษณ์ ลังกา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2562.
เลขเรียก378.17 ว734ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู / กรมการฝึกหัดครู
ชื่อผู้แต่งกรมการฝึกหัดครู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ การศาสนา, 25-
เลขเรียก370.733 ก442ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : พุทธศักราช 2531 / กรมการฝึกหัดครู.
ชื่อผู้แต่งการฝึกหัดครู, กรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2531.
เลขเรียก370.733 ก27ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พุทธศักราช 2529 / กรมการฝึกหัดครู
ชื่อผู้แต่งกรมการฝึกหัดครู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2529.
เลขเรียก371.1 ก 596 ก 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พุทธศักราช 2529 / หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู.
ชื่อผู้แต่งกรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2529.
เลขเรียกLC1047.85 ก492 2529,370.733 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาความรู้เชิงบูรณาการวิชาชีพครูกับวิชาเอกเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้วิชาเอกของนักศึ...
ชื่อผู้แต่งพัดตาวัน นาใจแก้ว
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2559
เลขเรียกผว วจ 375 พ541ก มร.อด.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเติบโตทางวิชาชีพของครูอนุบาลที่มีวุฒิภาวะทางวิชาชีพ : การศึกษาโดยวิธีการสร้างทฤษฎีพื้นฐานเ...
ชื่อผู้แต่งศิรประภา พงศ์ไทย
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา