Found: 184  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSmart farmer : เกษตรทางเลือกและความมั่นคงทางอาหาร หมู่บ้านก้างปลา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย / เอกริ...
ชื่อผู้แต่งเอกรินทร์ พึ่งประชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560.
เลขเรียกS494.5.A65 อ724 2560,631.584 อ517ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การส่งเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกรรายย่อย ภาคตะวันตกของประเทศไทย : ราย...
ชื่อผู้แต่งสิน พันธุ์พินิจ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545.
เลขเรียกวจ S494.5.S86 ส724,630.715 ส724ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ กองทัพอากาศ : วิธีวิจัยแบบผสมของการสังเค...
ชื่อผู้แต่งพงษ์สุวรรณ ศรีสุวรรณ
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการลงทุนสำหรับระบบเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ราบลุ่ม เขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชี...
ชื่อผู้แต่งธนานันต์ ยศบุตร.
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียก630.959362 ธ152ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานและการบูรณาการเกมมิฟิเคชั่นกระตุ้นการเรียนรู้ในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลแ...
ชื่อผู้แต่งศรัณย์ลิตา โชติรัตน์
พิมพลักษณ์ปัตตานี : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560
เลขเรียก371.337 ฝ1711ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานและการบูรณาการเกมมิฟิเคชั่นกระตุ้นการเรียนรู้ในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลแ...
ชื่อผู้แต่งศรัณย์ลิตา โชติรัตน์.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดสินใจทำการเกษตรระบบไร่นาสวนผสมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง / อา...
ชื่อผู้แต่งอาแว มะแส
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาพัฒนาการเกดษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547
เลขเรียกS494.5.S86 อ68 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการน้อมนำแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติในสถาบันราชภัฏ : รายงานการวิจัย / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกHC445 ร451น 2550,330.9593 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ Second Life กับนักเรียนระดับอาชีวศึกษา กรณีศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม / ...
ชื่อผู้แต่งณัฐพนธ์ ปัญจพรผล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกTK5105.888 ณ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก / วิพล ไชยชนะ และคณะ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2548.
เลขเรียก670.285 ก275 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความยั่งยืนของระบบไร่นาสวนผสมบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา / ปิยะนุช เจริญศรี
ชื่อผู้แต่งปิยะนุช เจริญศรี
พิมพลักษณ์2543
เลขเรียกS494.5.S86 ป64 2543,634.99 ป36ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลตอบแทนการลงทุนของเกษตรกรในการทำไร่นาสวนผสมภายใต้โครงการสนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกร / ก...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2536.
เลขเรียกS494.5.D58 ก491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินระบบการจัดการฟาร์มเกษตรผสมผสานในบริบทนิเวศเกษตรยั่งยืนกรณีศึกษา : ฟาร์มเกษตรผสมผสานของนายบ...
ชื่อผู้แต่งรุ่งนภา แก้วม่วง
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 631 ร72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทำนาข้าว เป็นการเกษตรผสมผสาน ของชาวบ้าน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดส...
ชื่อผู้แต่งวีระศักดิ์ สุวรรณศักดิ์.
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียกS494.5.A4 ว849ก 2542,306.349 ว 815 ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา