Found: 292  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องR&D ภาคปฏิบัติ / อนันต์ นามทองต้น
ชื่อผู้แต่งอนันต์ นามทองต้น
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง, 2557.
เลขเรียกLB2369 อ166r 2557,808.066 อ166อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การวิจัยอย่างมีคุณภาพ : จุดอ่อนและข้อบกพร่องจากการตรวจผลงานวิจัย / นรินทร์ สังข์รักษา
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ สังข์รักษา
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, [2559]
เลขเรียกLB1028.24 น48
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การวิจัยอย่างมีคุณภาพ : จุดอ่อนและข้อบกพร่องจากการตรวจผลงานวิจัย / นรินทร์ สังข์รักษา.
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ สังข์รักษา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกLB1028.24 น47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 / โดย ต้าน บุญส...
ชื่อผู้แต่งต้าน บุญสมบูรณ์สกุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
เลขเรียกLB1028.25.ท9 ต73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน : ชุดฝึกปฏิบัติการเหนือตำรา / มนสิช สิทธิสมบูรณ์ [text]
ชื่อผู้แต่งมนสิช สิทธิสมบูรณ์
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.
เลขเรียก370.72 ม15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน : เรียนรู้กันได้ใน 5 ชั้วโมง สรชัย พิศาลบุตร. [text]
ชื่อผู้แต่งสรชัย พิศาลบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2551.
เลขเรียกLB1028 ส325 2551,370.78 ส17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน เรียนรู้กันได้ใน 5 ชั่วโมง / สรชัย พิศาลบุตร.
ชื่อผู้แต่งสรชัย พิศาลบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2547.
เลขเรียกLB1028 ส45,LB1028 ส325ก 2547,370.78 ส17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานวิจัยในโรงเรียน / วีณา นนทพันธาวาทย์. [text]
ชื่อผู้แต่งวีณา นนทพันธาวาทย์.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : นิธิ นนทพันธาวาทย์ [ผู้จัดจำหน่าย], 2549.
เลขเรียก370.7 ว34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาสังกัดส...
ชื่อผู้แต่งสุธัญญา สมานวงศ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกLB2806.25 ส73,370.72 ส783ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการ การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึก...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2548
เลขเรียกLA1221 �475� 2548,370.1523 ก17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2559 : การวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 1 / จัดทำโดย สถาบันเทค...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2559 และการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษา (ครั้งที่ 1 : 2559 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2559.
เลขเรียกZ5055.S5M7 ก482 2559,ส.ร. 371.2 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง และชุมชนในการลดพฤติกรรมที่เป็นปัญห...
ชื่อผู้แต่งพรรณราย ธนสัตย์สถิตย์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูในระดับมัธยมศึกษา = Ne...
ชื่อผู้แต่งอภิรักษ์ โภชพิพิธ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว 373.011 อ163ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา