Found: 332  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องR&D ภาคปฏิบัติ / อนันต์ นามทองต้น
ชื่อผู้แต่งอนันต์ นามทองต้น
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง, 2557.
เลขเรียกLB2369 อ166r 2557,808.066 อ166อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการและข้อค้นพบจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทสไทย, 2557.
เลขเรียกLB2806 ก218 2557,371.1 ก171 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การวิจัยอย่างมีคุณภาพ : จุดอ่อนและข้อบกพร่องจากการตรวจผลงานวิจัย / นรินทร์ สังข์รักษา
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ สังข์รักษา
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, [2559]
เลขเรียกLB1028.24 น48
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การวิจัยอย่างมีคุณภาพ : จุดอ่อนและข้อบกพร่องจากการตรวจผลงานวิจัย / นรินทร์ สังข์รักษา.
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ สังข์รักษา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกLB1028.24 น47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 / โดย ต้าน บุญส...
ชื่อผู้แต่งต้าน บุญสมบูรณ์สกุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
เลขเรียกLB1028.25.ท9 ต73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบหลากหลาย / บรรณาธิการ กิ่งแก้ว อารีรักษ์...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมธีทิปส์, 2548.
เลขเรียกLB1027 ก67,371.3 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำวิจัยทางการศึกษา / โดย รวีวรรณ ชินะตระกูล
ชื่อผู้แต่งรวีวรรณ ชินะตระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที.พี.พริ้นท์, 2542.
เลขเรียกLB1028 ร169ก,001.4 ร169ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน : ชุดฝึกปฏิบัติการเหนือตำรา / มนสิช สิทธิสมบูรณ์ [text]
ชื่อผู้แต่งมนสิช สิทธิสมบูรณ์
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.
เลขเรียก370.72 ม15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน : เรียนรู้กันได้ใน 5 ชั้วโมง สรชัย พิศาลบุตร. [text]
ชื่อผู้แต่งสรชัย พิศาลบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2551.
เลขเรียกLB1028 ส325 2551,370.78 ส17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน เรียนรู้กันได้ใน 5 ชั่วโมง / สรชัย พิศาลบุตร.
ชื่อผู้แต่งสรชัย พิศาลบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2553.
เลขเรียกLB1028.25.T5 ส17 2555,370.72 ส17ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน เรียนรู้กันได้ใน 5 ชั่วโมง / สรชัย พิศาลบุตร.
ชื่อผู้แต่งสรชัย พิศาลบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2547.
เลขเรียกLB1028 ส45,LB1028 ส325ก 2547,370.78 ส17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานวิจัย : แนวคิดจากประสบการณ์ / วิจารณ์ พานิช
ชื่อผู้แต่งวิจารณ์ พานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2553.
เลขเรียกH62 ว6ก 2553,001.424 ว519ก 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานวิจัยในโรงเรียน / วีณา นนทพันธาวาทย์. [text]
ชื่อผู้แต่งวีณา นนทพันธาวาทย์.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : นิธิ นนทพันธาวาทย์ [ผู้จัดจำหน่าย], 2549.
เลขเรียก370.7 ว34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาสังกัดส...
ชื่อผู้แต่งสุธัญญา สมานวงศ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกLB2806.25 ส73,370.72 ส783ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการ การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึก...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2548
เลขเรียกLA1221 �475� 2548,370.1523 ก17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา