Found: 847  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องABC : การวิจัยรูปแบบใหม่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ / โดย สีลาภรณ์ บัวสาย
ชื่อผู้แต่งสีลาภรณ์ บัวสาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.
เลขเรียกH62 ส734อ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMiniRDBMS : การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ขนาดเล็ก / เบญจมาศ ปัญญางาม
ชื่อผู้แต่งเบญจมาศ ปัญญางาม
พิมพลักษณ์2545
เลขเรียกQA76.9.D3 บ72 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องR&D ภาคปฏิบัติ / อนันต์ นามทองต้น
ชื่อผู้แต่งอนันต์ นามทองต้น
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง, 2557.
เลขเรียกLB2369 อ166r 2557,808.066 อ166อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ : แนวทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม / สุธีระ ประเสริฐสรรพ์.
ชื่อผู้แต่งสุธีระ ประเสริฐสรรพ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2556.
เลขเรียกH62 ส7ก 2556,001.42 ส777ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการถอดบทเรียนโครงการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับ RC / Node ภาคอีสาน : รายงานวิ...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา บัวพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553
เลขเรียกส.ร. 003 ส477ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ : ตัวอย่างงานวิจัยเน้นด้านโรคติดเชื้อ = Research process in heal...
ชื่อผู้แต่งพิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญดีการพิมพ์, 2542.
เลขเรียกR852 พ697,W20.5 พ697ก 2542,616.9072 พ3611ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การวิจัยอย่างมีคุณภาพ : จุดอ่อนและข้อบกพร่องจากการตรวจผลงานวิจัย / นรินทร์ สังข์รักษา
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ สังข์รักษา
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, [2559]
เลขเรียกLB1028.24 น48
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การวิจัยอย่างมีคุณภาพ : จุดอ่อนและข้อบกพร่องจากการตรวจผลงานวิจัย / นรินทร์ สังข์รักษา.
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ สังข์รักษา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกLB1028.24 น47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การเรียนรู้วิชาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : รายงานวิจัยฉบั...
ชื่อผู้แต่งเพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
เลขเรียก650 พ873ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล้าที่จะ PAR : Participatory Action Research การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม / วศิน ปลื้มเจริญ
ชื่อผู้แต่งวศิน ปลื้มเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วี.เจ. พริ้นติ้ง, 2562
เลขเรียกH 62 ว18 2562,001.4 ว357ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 / โดย ต้าน บุญส...
ชื่อผู้แต่งต้าน บุญสมบูรณ์สกุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
เลขเรียกLB1028.25.ท9 ต73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นหาและแพร่กระจายข้อมูล RDI = Retrieval and dessemination of information / โดย ไพโรจน์ ตีรณธนา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า ธนบุรี /, 2521.
เลขเรียก025.5 พ297ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเชิงปริมาณสำหรับนักบริหาร / อัจฉรา จันทร์ฉาย
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา จันทร์ฉาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกHF5549 อ498 2539,658.403 อ62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเชิงปริมาณสำหรับนักบริหาร / โดย อัจฉรา จันทร์ฉาย
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา จันทร์ฉาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียกHF5549 อ498 2537,658.4 อ498ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเชิงปริมาณสำหรับนักบริหาร / โดย อัจฉรา จันทร์ฉาย.
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา จันทร์ฉาย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536]
เลขเรียกHB135 อ62,658.3 อ499ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา