Found: 309  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ขั้นง่ายๆ วิจัยเชิงคุณภาพ : เคล็ดวิชาจากสามัญสู่ขั้นเทพ / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขศาลา, 2556.
เลขเรียกH62 ก941ส 2556,001.42 ก86ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHealthcare logistics and supply chain management / ดวงพรรณ กริชชาญชัย, โสภณ เมืองชู
ชื่อผู้แต่งดวงพรรณ กริชชาญชัย
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียกHD38.5 ด438h 2556,WX153 ด211 2556,362.11 ด17ฮ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ / เบญจา ยอดดำเนิน-...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556, [2013]
เลขเรียกH62 ก218 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการและข้อค้นพบจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทสไทย, 2557.
เลขเรียกLB2806 ก218 2557,371.1 ก171 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน = เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และผสมวิธี / กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย
ชื่อผู้แต่งกาญจนา โชคเหรียญสุขชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกP91.3 ก622 2560,302.23 ก425ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพด้วย Microsoft Office / สุพัฒน์ สมจิตรสกุล.
ชื่อผู้แต่งสุพัฒน์ สมจิตรสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย, 2551.
เลขเรียกH62 ส831ก,001.40285 ส46ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ : แนวคิดและกรณีศึกษา / สมพร อิศวิลานนท์, ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์...
ชื่อผู้แต่งสมพร อิศวิลานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2561.
เลขเรียก001.4 ส166ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาของโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : พหุกรณีศึกษา / วิท...
ชื่อผู้แต่งเสมอ สีน้อย
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 372.9593 ส84ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย = Literature review, conceptual framework / วันทิพย์ สินสูงส...
ชื่อผู้แต่งวันทิพย์ สินสูงสุด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ช้างศึกษาวิจัย, 2549.
เลขเรียกH62.A5 ว623 2549,001.42 ว433ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพมาใช้ในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศ...
ชื่อผู้แต่งรัญชนา สินธวาลัย
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
เลขเรียกTS156.8 ร62 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารกระบวนการ = Process management.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2544-
เลขเรียกTS156.8 .ก643,658.5 ส14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และเชิงสร้างสรรค์ : รายงานการวิจัย / ...
ชื่อผู้แต่งภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555.
เลขเรียกLB2952.5 ภ366ก,370.118 ก459 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกอบสร้างมายาคติความเป็นแม่ของ"แม่ที่เบี่ยงเบน" และ "แม่เลี้ยงดูประหนึ่งแม่" ในละครโทรทัศน์ไทย ...
ชื่อผู้แต่งอุไร ไชยเสน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ , 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไม้แขวนเสื้อกันแมลง กรณีศึกษาเครือข...
ชื่อผู้แต่งนพเก้า มุ่งหามณี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกHF5415.157 น37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรร...
ชื่อผู้แต่งนิรชรา บุญญานุวัตร
พิมพลักษณ์2550
เลขเรียกTS156.8 น64 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา