Found: 259  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ขั้นง่ายๆ วิจัยเชิงคุณภาพ : เคล็ดวิชาจากสามัญสู่ขั้นเทพ / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขศาลา, 2556.
เลขเรียกH62 ก941ส 2556,001.42 ก86ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHealthcare logistics and supply chain management / ดวงพรรณ กริชชาญชัย, โสภณ เมืองชู
ชื่อผู้แต่งดวงพรรณ กริชชาญชัย
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียกHD38.5 ด438h 2556,WX153 ด211 2556,362.11 ด17ฮ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ / เบญจา ยอดดำเนิน-...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556, [2013]
เลขเรียกH62 ก218 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ : แนวคิดและกรณีศึกษา / สมพร อิศวิลานนท์, ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์...
ชื่อผู้แต่งสมพร อิศวิลานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2561.
เลขเรียก001.4 ส166ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาของโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : พหุกรณีศึกษา / วิท...
ชื่อผู้แต่งเสมอ สีน้อย
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 372.9593 ส84ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพมาใช้ในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศ...
ชื่อผู้แต่งรัญชนา สินธวาลัย
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
เลขเรียกTS156.8 ร62 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารกระบวนการ = Process management.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2544-
เลขเรียกTS156.8 .ก643,658.5 ส14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และเชิงสร้างสรรค์ : รายงานการวิจัย / ...
ชื่อผู้แต่งภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555.
เลขเรียกLB2952.5 ภ366ก,370.118 ก459 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกอบสร้างมายาคติความเป็นแม่ของ"แม่ที่เบี่ยงเบน" และ "แม่เลี้ยงดูประหนึ่งแม่" ในละครโทรทัศน์ไทย ...
ชื่อผู้แต่งอุไร ไชยเสน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ , 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไม้แขวนเสื้อกันแมลง กรณีศึกษาเครือข...
ชื่อผู้แต่งนพเก้า มุ่งหามณี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกHF5415.157 น37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรร...
ชื่อผู้แต่งนิรชรา บุญญานุวัตร
พิมพลักษณ์2550
เลขเรียกTS156.8 น64 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการวิจัยในเชิงคุณภาพของโครงการวิจัยบูรณาการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2547 จากสำนัก...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2549.
เลขเรียก001.4 ก491 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้การวิจัยเชิง...
ชื่อผู้แต่งศิราพร งามแสง.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก372.21 ศ444ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ...
ชื่อผู้แต่งจิตติ เสือสา.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก379.111 จ34ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา