Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประจำปี 2536 / ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2536.
เลขเรียก004 ศ415ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยดำเนินการ : การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ/ สมเกียรติ เกตุเอี่ยม.
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ เกตุเอี่ยม.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2550.
เลขเรียกT 57.6 ส232ก 2550,658.403 ส165ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยดำเนินงานสำหรับคอมพิวเตอร์ 1 = Operation research for computer 1 / กาญจนา คำสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา คำสมบัติ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553.
เลขเรียก003 ก425ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยดำเนินงานสำหรับคอมพิวเตอร์ 1 = Operation research for computer 1 / กาญจนา คำสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา คำสมบัติ
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลันราชภัฏมหาสารคาม, 2554.
เลขเรียก003 ก425ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Stata 10 / ดิเรก ลิ้มมธุรสกุล
ชื่อผู้แต่งดิเรก ลิ้มมธุรสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกQA276.4 .ด66 2554,005.55 ด31ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ / ปิยะธิดา ทองอร่าม.
ชื่อผู้แต่งปิยะธิดา ทองอร่าม
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2561.
เลขเรียก005.369 ป621ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช
ชื่อผู้แต่งสุภางค์ จันทวานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกH62 ส837ก 2542,001.42 ส873ก5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ / มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ
ชื่อผู้แต่งมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ
พิมพลักษณ์นครปฐม : โครงการการศึกษาต่อเนื่อง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, 2533.
เลขเรียกHA29.5.T5 ม429ก 2533,370.78 ม243ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา.
ชื่อผู้แต่งกัลยา วานิชย์บัญชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียกTK9969 ก398ก 2560,005.369 ก399ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์การวิจัยและการเผยแพร่สู่นานาชาติ / จรัญ จันทลักขณา, กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ ; สนับสนุนโดย สำ...
ชื่อผู้แต่งจรัญ จันทลักขณา.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์, 2551.
เลขเรียกH62 .จ46 2551,001.4 จ171ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์การวิจัยและการเผยแพร่สู่นานาชาติ / จรัญ จันทลักขณา, กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ ; สนับสนุนโดย สำ...
ชื่อผู้แต่งจรัญ จันทลักขณา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2548.
เลขเรียกH62 .จ46 2548,001.44 จ17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบปฏิบัติการเชิงเวลาจริงที่ตระหนักถึงกำลังงานที่ใช้ / สมศรี จารุผดุง
ชื่อผู้แต่งสมศรี จารุผดุง
พิมพลักษณ์2549
เลขเรียกQA76.54 ส45 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา