Found: 144  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ผู้หญิง" ในวาทกรรมการเมืองเรื่องเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ / กฤตยา อาชวนิจกุล บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
เลขเรียกHQ1750.55 .ผ745 2547,305.4 ผ 762 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRIT ราชมงคลวิชาการ''42 : เอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 16 ระหว่าง...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542.
เลขเรียกT163.T5 ท592 2542,630.72 ส591ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายกับประชากร / โดย ดำรง ธรรมารักษ์, พิชัยศักดิ์ หรยางกูร, สุนันทา สุวรรโณดม.
ชื่อผู้แต่งดำรง ธรรมารักษ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525.
เลขเรียกHQ766.5.ท9 ด65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะถึงวันนี้ ... 25 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
พิมพลักษณ์นครปฐม สถาบัน, 2539.
เลขเรียกLG395.T5.ม251 ม251,303.44 ม251ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคาดประมาณจำนวนประชากรของประเทศไทย 2513-2548 = Population Projections for Thailand Whole Kingdom a...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาฯ, [2512?], 2524.
เลขเรียก301.32 จ49ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2548-2568 มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับเดือนมีนาคม 2549 / สถาบันวิจัยประช...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักพิมพ์ประชากรและสังคม, 2549.
เลขเรียกHB3644.55.A3 ม55,HB849.53 ม241ก 2549,304.6 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการชลอการเพิ่มประชากรใน 71 จังหวัดของไทย กับการดำเนินงานวางแผนครอบครัวแห่งชาติ / เตียง ผาดไธสง
ชื่อผู้แต่งเตียง ผาดไธสง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523.
เลขเรียกHQ766.5 ต786,301.329593 ต786ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากร = Ecotorism, cultural diversit...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้ และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT), 2544.
เลขเรียกG156.5.E26 ก635 2544,915.93 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฎิวัติขนาดครอบครัวในประเทศไทย : การลดลงอย่างรวดเร็วของภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศโลกที่สาม / โนเดล,...
ชื่อผู้แต่งโนเดล, จอห์น
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530
เลขเรียก304.6 น84ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาและการขยายเมือง : แนวความคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทย...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2526.
เลขเรียกHT334.ท9 ม56,304.6 ม251ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับท้องถิ่นเขตเทศบาลตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์...
ชื่อผู้แต่งทิวากร ภูกิ่งเงิน.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2557.
เลขเรียกว 323.042 ท492ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ = The politic...
ชื่อผู้แต่งสุทิน แก้วมาก.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2557.
เลขเรียกว 323.042 ส443ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา