Found: 51  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องForesight research โดยการสังเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์จากผลงานวิจัย สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ / สำนักงานคณะก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2551.
เลขเรียกHC445 ส682,001.4 ฟ172
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยและ GMS ภายใต้การขยายตัวของตลาดท่องเที่ยวจีน / กรวรรณ สังขก...
ชื่อผู้แต่งกรวรรณ สังขกร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
เลขเรียกG155.T35 ก181ก 2551,วจ 915.93 ก45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ / บรรณาธิการ สุนันทา สมพง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2553.
เลขเรียกHC445.ฮ9ว6 ก642 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และเชิงสร้างสรรค์ : รายงานการวิจัย / ...
ชื่อผู้แต่งภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555.
เลขเรียกLB2952.5 ภ366ก,370.118 ก459 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการเรื่องอนาคตของงานวิจัย กับสังคมไทยและการนำเสนอผลงานวิจัย / โดย สถาบันวิจัยและพัฒ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2537.
เลขเรียกH62 ก61อ3 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการของเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ปี 2552 เรื่อง "เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤตชาติ" ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการของเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษา (2552 : นครศรีธรรมราช).
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), 2552.
เลขเรียกHC445.Z9C58 ก64ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการของเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ปี 2552 เรื่อง "เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤตชาติ" ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการของเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษา (2552 : นครศรีธรรมราช).
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), 2552.
เลขเรียกHC445.Z9C58 ก6ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร / บรรณาธิการ สมพร อิศวิลานนท์, ปิยะทัศน์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2553.
เลขเรียกH62.A5 ก491,630.72 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ / สมพร อิศวิลานนท์, สุวรรณา ประณีตวตกุล, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547
เลขเรียกQ180.55.E9 ก489 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยพื้นฐานเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี / สมชาย วงศ์วิเศษ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551.
เลขเรียกQ180.A1 ก64,500 ง355 ล. 3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศักยภาพระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันราชภัฎเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน / คณะผ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2546.
เลขเรียกHC445.Z9C58 ก522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ / โดย สำนักบริการวิชากา...
ชื่อผู้แต่งทวีวงศ์ ศรีบุรี
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักบริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2534.
เลขเรียกG155.T5 ท222ก 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจสถานะความรู้และแนวทางการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร / โดย สมพร อิศวิลานนท์
ชื่อผู้แต่งสมพร อิศวิลานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ค.ศ. 2000, [2543]
เลขเรียก338.1 ส266ก,S540.E25 ส266
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นเมืองกับการพัฒนาประเทศ / สุนันทา สุวรรโณดม ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.
เลขเรียกHT169.ท92 ค55
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและโอกาสทางการตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนของประเทศไทย = The...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกG155 ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา