Found: 740  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก : บทความวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.
พิมพลักษณ์[ปัตตานี] : ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ, 2536.
เลขเรียกS523 ม56,607.593 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรียงเรื่องเล่างานวิจัย มทร.พระนคร / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2554
เลขเรียก016.00143 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี การจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียก378.593 สพ133ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAbstract collection : เอกสารรวบรวมบทคัดย่อ การประชุมวิชาการเทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาอย่าง...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2551: ขอนแก่น)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551
เลขเรียก016 ก27อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCDS/ISIS กับงานฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือและฐานข้อมูลศูนย์สนเทศทางการวิจัยการศึกษแห่งชาติ / สุภาพร โ...
ชื่อผู้แต่งสุภาพร โกเฮงกุล.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2535.
เลขเรียก005.764 ส46ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องForesight research โดยการสังเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์จากผลงานวิจัย สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ / สำนักงานคณะก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2551.
เลขเรียกHC445 ส682,001.4 ฟ172
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe ASEAN views : an annotated bibliography of ASEAN theses and dissertations on Southeast Asia from...
ชื่อผู้แต่งSombat chantornvong.
พิมพลักษณ์Bangkok : n.p., 1987.
เลขเรียกZ5051 .S64
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรมปศุสัตว์กับการพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ในสหัสวรรษใหม่ : ประมวลเรื่อง การประชุมวิชาการปศุสัตว์ ; ครั้ง...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการปศุสัตว์ (ครั้งที่ 17 : 2543 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2544.
เลขเรียก016.636 ก482ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการสืบค้นข้อมูลเพื่อนำเสนอรายงานการวิจัย / ชัยเลิศ ปริสุทธกุล.
ชื่อผู้แต่งชัยเลิศ ปริสุทธกุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548.
เลขเรียกLB2369 ช64,025.524 ช428ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกะเหรี่ยงโป บ้านห้วยฮ่อมนอก ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน / สุจริตลักษณ์ ดีผดุง และคณะ.
ชื่อผู้แต่งสุจริตลักษณ์ ดีผดุง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536.
เลขเรียกDS570.ก6 ส734 2536
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดรูปแบบบรรณานุกรมและการวางแนวทางการจัดเก็บแบบถาวรสำหรับข้อมูลต่อเนื่องที่ตัดมาเป็นกลุ่มให้สืบ...
ชื่อผู้แต่งยรรยง เต็งอำนวย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกZ699 ย4ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมทางบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยในไทย : กรณีศึกษา การสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมเอกสา...
ชื่อผู้แต่งสุธรรม อุมาแสงทองกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554
เลขเรียกส.ร. 025.0602 ส447ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมทางบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยในไทย : กรณีศึกษา การสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมเอกสา...
ชื่อผู้แต่งสุธรรม อุมาแสงทองกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554.
เลขเรียก025.3 ส783ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมทางบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยในไทย : กรณีศึกษาการสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมเอกสาร...
ชื่อผู้แต่งสุธรรม อุมาแสงทองกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554.
เลขเรียกวจ 025.04 ส73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา