Found: 683  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / [บรรณาธิการ วินัย พันธุ์วุฒิ]
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, [2550]
เลขเรียกLG395.T5.ม251สพ ม251ส [2550]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เมธีส่งเสริมนวัตกรรม = Innovation ambassador / สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียกQ141 ห159 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี การจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียก378.593 สพ133ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHigh-Light รวบรวมรายชื่อห้องปฎิบัติการวิจัย และผลงานวิจัยเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ / สถาบันวิจัยและพัฒน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียกอ620.025593 จ683ฮ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPReMA handbook 2552/2553 = PReMA hadnbook 2009/2010 / สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์.
ชื่อผู้แต่งสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก.การพิมพ์เทียนกวง, 2552.
เลขเรียกQV1 ส4พ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRDI ก้าวสู่บูรณาการองค์ความรู้การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : สาระสำคัญด้านแนวคิด ผลงาน และทุกก้า...
ชื่อผู้แต่งจิระพร เกื้อกิ้ม.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
เลขเรียกHC79.E5 จ518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYear book ... สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ = Electrical and Electronics Institute
ชื่อผู้แต่งสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2545-
เลขเรียก338.476213 ฟ914ร 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลไกการขับเคลื่อนการวิจัยของชาติ (CRO) : เอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551 = Thailand re...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551.
เลขเรียกQ180.T5 ก286 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลไกการขับเคลื่อนการวิจัยของชาติ (CRO) : เอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551 =Thailand rese...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.
เลขเรียกQ180.T5 ก286 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัยบูรณาการ "จากหิ้งสู่ห้าง" ครั้งที่ 2 / โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2548.
เลขเรียกQ180.ท9 ก64,011.7 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอผลงานวิจัยระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 : ภาคเหนือ : The 1st Regional Research Expo:Northern Thai...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียกQ180.T5 ก4ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอผลงานวิจัยระดับภูมิภาค. ครั้งที่ 1 : ภาคเหนือ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียกQ180.T5 ก459 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอผลงานวิจัยระดับภูมิภาคครั้งที่ 1 : ภาคเหนือ/ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียกบ ส225ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา