Found: 90  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceedings รวมบทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา / บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย., 2551.
เลขเรียกQ180.ท9 พ92 2551
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ / บรรณาธิการ สุนันทา สมพง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2553.
เลขเรียกHC445.ฮ9ว6 ก642 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำผลวิจัยไปใช้ในการจัดการศึกษา : เอกสารการประชุมปฎิบัติการครั้งที่ 5, 8-12 กันยายน 2529 ณ โรงแรม...
ชื่อผู้แต่งการประชุมปฎิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาเรื่องการนำผลวิจัยไปใช้ในการจัดการศึกษา (ครั้งที่ 5 : 2529 : ชลบุรี).
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2529.
เลขเรียกLA1221.ศ55 ก475 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 : วิจัยเพื่อการเรียนรู้ สู่การนำไปใช้ประโยชน์ 24-28 สิงหาคม 2555ณ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2555
เลขเรียกQ179.9 ก64 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 : วิจัยเพื่อการเรียนรู้ สู่การนำไปใช้ประโยชน์ = Thailand research e...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554.
เลขเรียกQ180.T5 ก456 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 = Thailand research expo 2012 : วิจัยเพื่อการเรียนรู้ สู่การนำไปใช...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555.
เลขเรียกQ180.T5 ส6ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 วิจัยเพื่อการเรียนรู้ สู่การนำไปใช้ประโยชน์ 24-28 สิงหาคม 2555 ณ ศ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ / จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2561
เลขเรียกH62 ก461 2561,001.4 ก275 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการพืชไร่ และพืชทดแทนพลังงาน ประจำปี 2554 ยุทธศาสตร์งานวิจัยพืชไร่ : การนำผลงานวิจัยไป...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการวิชาการพืชไร่ และพืชทดแทนพลังงาน (2554 : อุบลราชธานี).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงมาตรการทางภาษี : เพื่อกระตุ้นการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในภาคเอกชน / สำนักงานพัฒนาวิ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2556
เลขเรียกHJ2315 ก-ก 2556,657 ว73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : รายงานวิจัย / โดย ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์, หัวหน้าโครงการ...
ชื่อผู้แต่งปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์
พิมพลักษณ์aกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550
เลขเรียกQA180.A1 ป65 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบจองห้องเรียนของคณะบริหารธุรกิจ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต / พรคิด อั้นขาว.
ชื่อผู้แต่งพรคิด อั้นขาว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553.
เลขเรียกวจ 0388 พ227ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนา--วิชาการรับใช้สังคม จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / มหาวิทยาลัยวลัยลั...
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัย, [2556?]
เลขเรียกQ179.92 ก514 2556?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบการแบ่งผลประโยชน์ที่เกิดจากผลงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี / จัดทำโดย สมาคมวิจัยวิทยาศ...
ชื่อผู้แต่งสุนิพนธ์ ภุมมางกูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2543.
เลขเรียกQ180.55.C6 ส7ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบการแบ่งผลประโยชน์ที่เกิดจากผลงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี / โดย สมาคมวิจัยวิทยาศาสตร์แ...
ชื่อผู้แต่งสมาคมวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2543.
เลขเรียกHJ2162.55 ว516ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา