Found: 1,543  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การใช้ประโยชน์ชีวมวลเหลือทิ้งปาล์มน้ำมันเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุชีวภาพ" : รายงานการวิจัย / วารุณ...
ชื่อผู้แต่งวารุณี ธนะแพสย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555
เลขเรียกส.ร. 633.851 ว274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3 : ความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2550 ณ อา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย (ครั้งที่ 3 : 2550 : มหาวิทยาลัยนเรศวร)
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550
เลขเรียกZ5816.น267 ก475 2550,ว 001.4 ม246พ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องอิทธิพลของอายุการเก็บและกระบวนการแปรรูปต่อปริมาณอินนูลินในมั...
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ ขัติยะ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง932 419 วิชาสัมมนาทางอุตสาหกรรมเกษตรเรื่องกากส้มแห้งช่วยลดการเกิดออกซิเดชันของไขมันในเนื้อแกะ = Die...
ชื่อผู้แต่งอภิสิทธิ์ หนองโพธิ์
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKURDI : research infographic year 2019-2020 / สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์, 2563.
เลขเรียก630.72 ส181ค 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceedings รวมบทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา / บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย., 2551.
เลขเรียกQ180.ท9 พ92 2551
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVocabulary 2 : 200 essential words in use = 200 คำศัพท์สำคัญที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ / ประไพ วีโรทัย
ชื่อผู้แต่งประไพ วีโรทัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกPE1449 ป46 2557,428.1 ป335ว ล.2
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWax inhibition of cold-pressed coconut oil as vehicle in injectable preparation = การยับยั้งการเกิดไ...
ชื่อผู้แต่งSumuntana anuchatkidjaroen.
พิมพลักษณ์Nakhom Pathom : Pharmaceutical Sciences, Graduate Schoo,l Silpakorn University, 2012.
เลขเรียกRS122 S95 2012
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีตัวอย่างความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยผลงานวิจ...
ชื่อผู้แต่งณัฐธยาน์ เปียแดง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2548.
เลขเรียกTD767.4 ณ329ก 2548,628.364 ณ329ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี (...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ), 2559.
เลขเรียกวจ HV1555.T5 ก188,362.4 ก179 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้ด้อยโอกาสในยุคหลอมรวมเทคโนโ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ), 2559.
เลขเรียกวจ HV4142.55 ก188,361 ก188 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในยุคหลอมรวมเทคโนโลย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ), 2559.
เลขเรียกวจ HV1484.T5 ก188,362.6 ก179 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการปฏิรูปที่ดินและจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนโดยประชาชน : รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ / เครื่อ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เครื่อข่ายปฎิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.), 2553.
เลขเรียก333.335 ก218
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฤษณา : ราชาแห่งไม้เศรษฐกิจ / เจริญชัย สุขวณิช
ชื่อผู้แต่งเจริญชัย สุขวณิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2552.
เลขเรียกSD397.E2 จ731,634.97367 จ57ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา