Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBangkok Documenta Magazine. No. 1, Coup d'etat : จากรัฐประหารสยามสู่งานศิลปะยุโรป / วรพจน์ วงศ์ก...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : Openbooks, 2550.
เลขเรียกPN4751 บ883 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBangkok Documenta Magazine. No. 1, Coup d'etat : จากรัฐประหารสยามสู่งานศิลปะยุโรป / วรพจน์ วงศ์ก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, [2550].
เลขเรียกJQ1745 บ62,320.9593 บ883
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาของข่าวสารในหนังสือพิมพ์ช่วงวิกฤตการณ์การเมืองของไทย เดือน พฤษภาคม 2535 / โดย กิ...
ชื่อผู้แต่งกิติยาวดี นิลวรรณ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกPN5449.ท9 ก63,070.4493209593 ก677ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างภาพตัวแทนและผลิตซ้ำอุดมการณ์ประชาสังคมขององค์กรพัฒนาเอกชนในนิตยสารสารคดีและ www.sarakadee.co...
ชื่อผู้แต่งสุวิชา ชัยวรรณธรรม 2523-
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากอักษรสาส์นถึงสังคมศาสตร์ปริทัศน์ / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกPN4751 .จ62 2549,320.05 จ291
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยเรื่องพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการหนังสือพิมพ์ / โดย สุกัญญา ตีระวนิ...
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา ตีระวนิช
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2532.
เลขเรียกPN4784.R38 ส739,079.593 ส41ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือพิมพ์กับกรอบในการสะท้อนระบอบทักษิณวิเคราะห์ตามแนวคิดของนิทเช่ / นฤมล เกษมสุข = Newspaper and...
ชื่อผู้แต่งนฤมล เกษมสุข
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา