Found: 4,733  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความเป็นผู้หญิง" ในนิตยสารสตรีสาร (พ.ศ.2491-2539) : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ / ...
ชื่อผู้แต่งชนกพร อังศุวิริยะ, 2520-
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สังคมศาสตร์ปริทัศน์" กับบทบาทในการพัฒนาภูมิปัญญาทางการเมืองในสังคมไทย / วรรณนิภา นิยมไทย = "Sangkh...
ชื่อผู้แต่งวรรณนิภา นิยมไทย
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ไทย"ร่วมสมัยความเป็นไปในบริบททางวัฒนธรรม / ประวิทย์ เขมะสุนันท์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
เลขเรียกDS561 ท931 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่อง10 ปีศาลปกครองพิษณุโลก.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ศาลปกครองพิษณุโลก.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ของนิตยสารสตรีไทย (พ.ศ.2431-2531) / โดย อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต, อวยพร พานิช
ชื่อผู้แต่งอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ชาตกาลของ แอร์ เฌ ผู้เนรมิตวีรบุรุษผู้สื่อข่าวแตงแตง / เจษฎา ทองรุ่งโรจน์
ชื่อผู้แต่งเจษฎา ทองรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชนชุมชน , 2550
เลขเรียกAC159 จ583ห 2550,089.9591 ห159
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี หนังสือพิมพ์และนิตยสารเมืองไทย / ภราดร ศักดา.
ชื่อผู้แต่งภราดร ศักดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศิลปาบรรณาคาร, 2551.
เลขเรียกPN5449.T5 ภ46 2551,079.593 ภ17ห 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีกรมทรัพยากรธรณี / กรมทรัพยากรธรณี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, [253?].
เลขเรียกQE298 ข462
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ไอเดียรอบตัว / โดย ผู้อ่านวารสารรู้รอบตัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2532.
เลขเรียก030 ร54ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี วารสารญี่ปุ่นศึกษา : ญี่ปุ่น-ไทย ในยุคเปลี่ยนผ่าน 2527-2556 / จัดทำโดย ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2558.
เลขเรียกDS 570 .J38 ส26 2558
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปีใกล้หมอ คิดถึงพ่อผู้ให้กำเนิด [จุลสาร] / สังกาศ ทองบริสุทธิ์.
ชื่อผู้แต่งสังกาศ ทองบริสุทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิตยสารใกล้หมอ, 2549.
เลขเรียกR ส6ส 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปี สยามรัฐ.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2529. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สยามรัฐ)
เลขเรียกPN5449.ท9 ส647 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 Kwanruen / เรื่อง พนิดา ชอบวณิชชา ; เรียบเรียง ชุติมา ศรีทอง.
ชื่อผู้แต่งพนิดา ชอบวณิชชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2552.
เลขเรียกPN4734 .พ36 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ชีวิตในขวัญเรือน / เรื่อง, พนิดา ชอบวณิชชา ; เรียบเรียง ชุติมา ศรีทอง.
ชื่อผู้แต่งพนิดา ชอบวณิชชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : a book, [2551]
เลขเรียกZ692.S5 พ153 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง49 ปีสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ / บริษัทสยามรัฐจำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2545.
เลขเรียกPN5449.ท9 ส733 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา