Found: 71  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGreen composites of polylactic acid filled with natural fiber for biodegradation application / Chama...
ชื่อผู้แต่งChamaiporn yamoum Author.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTissue response and biodegradation of hydroxyapatite/gelatin/Thai silk fibroin scaffolds / Hathaira...
ชื่อผู้แต่งHathairat Tungtasana.
พิมพลักษณ์2009.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการผสมและวิเคราะห์เส้นใยกล้วยและนาโนเคลย์กับพอลีแลกติคแอซิดคอมโพสิต / ปริญญานิพนธ์ ของ อดุลย...
ชื่อผู้แต่งอดุลย์เดช สุโพธิ์คำ
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการผสมและวิเคราะห์เส้นใยป่านศรนารายณ์และนาโนเคลย์กับพอลีแลคติดแอซิดคอมโพสิต / ปริญญานิพนธ์ ขอ...
ชื่อผู้แต่งเอกพงษ์ วอทอง
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดมาตรการเชิงนโยบายในการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุการเกษตรในภาคพลังงานเพื่อลดการปลดปล่อยมลพิษทางอา...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญวดี ชีวพงศ์พันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2560
เลขเรียกTP359.B48 พ-ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการขยะเปลือกกล้วยโดยการนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตก๊าซชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ = Banana peel utilizat...
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ ช่วยพนัง.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2556.
เลขเรียก665.776 ศ484ก 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการขยะเปลือกกล้วยโดยการนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตก๊าซชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ = Banana peel utilizati...
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ ช่วยพนัง.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ ; 2556.
เลขเรียก665.776 ศ659ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดัดแปรพื้นผิวโครงเลี้ยงเซลล์ไฟโบรอินไหมไทยด้วยเจลาตินและไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ / ถนอม วงศ์พุทธรักษา...
ชื่อผู้แต่งถนอม วงศ์พุทธรักษา
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบทางชีวภาพสำหรับวัสดุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ / โดย กมลรัตน์ ธนัพประภัศร์...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค), 2548.
เลขเรียกR857.M3 ก454,W26 ก167ก 2548,610.28 ก 535 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุปรับปรุงดินและปุ๋ยน้ำหมักที่ผลิตจากกากตะกอนและน้ำล้นจากถังหมักไร้อากาศแบบ...
ชื่อผู้แต่งพนมเทียน ทนคำดี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556.
เลขเรียก630 พ187ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการเรื่อง เทคโนโลยียุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประะทศ 19-20 มิถุนายน พ.ศ.2536 ห้องประชุมนิฮอ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเรื่องเทคโนโลยียุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ (2536 : โตเกียว)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2536.
เลขเรียกT27.T35 .ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษผลไม้โดยการหมักร่วมกับมูลไก่ = Improvement of biogas production fr...
ชื่อผู้แต่งณัฐิติมา จำมั่น
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว 665.776 ณ113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตกรดอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้มวลชีวภาพ / สุขใจ ชูจันทร์.
ชื่อผู้แต่งสุขใจ ชูจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกTD794.5 ส743,660.62 ส41ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกกล้วยและกลีเซอรอลโดยใช้กระบวนการหมักร่วม [electronic resource] = Biogas pr...
ชื่อผู้แต่งเสาวลักษณ์ เฮ้าสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกมะม่วงเหลือทิ้งในถังหมักแบบท่อไหล [electronic resource] = Biogas productio...
ชื่อผู้แต่งผ่องพรรณ วัฒนาการกิติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา