Found: 63  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดมาตรการเชิงนโยบายในการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุการเกษตรในภาคพลังงานเพื่อลดการปลดปล่อยมลพิษทางอา...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญวดี ชีวพงศ์พันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2560
เลขเรียกTP359.B48 พ-ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขึ้นรูปและปรับปรุงผิววัสดุฝังในชนิดโลหะเพื่อเพิ่มสมบัติเชิงวิศวกรรมและการเข้ากันได้ทางชีวภาพ [tex...
ชื่อผู้แต่งอนรรฆ ขันธะชวนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2556
เลขเรียกวจ 620.11 อ217ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูดซับสีน้ำเสียจากโดรงงานน้ำตาลด้วยตัวดูดซับจากธรรมชาติ Adsorption of color from sugar factory w...
ชื่อผู้แต่งญาณิศา ยงญาติ
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียก628.16 ญ249ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพจากของเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปมะพร้าวในจังหวัดปร...
ชื่อผู้แต่งสุดารัตน์ ตรีเพชรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2557.
เลขเรียกS654 ส728
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบทางชีวภาพสำหรับวัสดุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ / โดย กมลรัตน์ ธนัพประภัศร์...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค), 2548.
เลขเรียกR857.M3 ก454,W26 ก167ก 2548,610.28 ก 535 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบทางชีวภาพสำหรับวัสดุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์/ กมลรัตน์ ธนัพประภัศร์.
ชื่อผู้แต่งกมลรัตน์ ธนัพประภัศร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค), 2549.
เลขเรียกR 856 ก137ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการเรื่อง เทคโนโลยียุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประะทศ 19-20 มิถุนายน พ.ศ.2536 ห้องประชุมนิฮอ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเรื่องเทคโนโลยียุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ (2536 : โตเกียว)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2536.
เลขเรียกT27.T35 .ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงสมบัติของไทเทเนียมโดยการเติมซิลิคอนและไนโตรเจนด้วยกระบวนการทางโลหะผง เพื่อใช้เป็นวัสดุฝัง...
ชื่อผู้แต่งอนรรฆ ขันธะชวนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2561
เลขเรียกTN697.T5 อ-ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกกล้วยและกลีเซอรอลโดยใช้กระบวนการหมักร่วม [electronic resource] = Biogas pr...
ชื่อผู้แต่งเสาวลักษณ์ เฮ้าสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกมะม่วงเหลือทิ้งในถังหมักแบบท่อไหล [electronic resource] = Biogas productio...
ชื่อผู้แต่งผ่องพรรณ วัฒนาการกิติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกและพัลพ์สับปะรดโดยการหมัก แบบ 2 ขั้นตอน [electronic resource] = Two-phase ...
ชื่อผู้แต่งจินตนา จิตต์ภู่ภักดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกและพัลพ์สับปะรดในถังหมัก แบบท่อไหล [electronic resource] = Biogas producti...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์ใจ นามศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกและเมล็ดทุเรียนร่วมกับมูลสัตว์ในถังหมักแบบไร้ออกซิเจน = Biogas Production...
ชื่อผู้แต่งวิกันยา ประทุมยศ
พิมพลักษณ์จันทบุรี : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2558
เลขเรียกวจ 665.776 ว726ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต-โค-ไฮดรอกซีวาเลอเรตผสมกากอ้อย [electronic resource] = Productio...
ชื่อผู้แต่งชญาดา ปุริตัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตวัสดุคอมโพสิตชีวภาพจากกากถั่วเหลืองและพอลิแลคติคแอซิดเสริมแรงด้วยเส้นใยปาล์มน้ำมัน [electroni...
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา เอี่ยมสุภัคกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา