Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนชายในสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก โดยใช้กิจกรร...
ชื่อผู้แต่งพาฝัน อารีมา
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกวจ 155.5 พ63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเชาวน์อารมณ์แบบผสมผสาน / ปิยะวรรณ เลิศพานิช = The development of an integrate...
ชื่อผู้แต่งปิยะวรรณ เลิศพานิช
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเชาวน์อารมณ์แบบผสมผสาน / วิทยานิพนธ์ของ ปิยะวรรณ เลิศพานิช.
ชื่อผู้แต่งปิยะวรรณ เลิศพานิช.
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียก152.4 ป3611ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์อัตลักษณ์ของวัยรุ่นชายผ่านพฤติกรรมการบริโภคที่ปรากฎอยู่ในภาพยนตร์ไทย / โดย พูลศักดิ์ อุด...
ชื่อผู้แต่งพูลศักดิ์ อุดมโภชน์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกHD30.4 พ74 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนะของวัยรุ่นชายต่อพฤติกรรมการเที่ยวสถานบริการดิสโก้เธค : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ...
ชื่อผู้แต่งนลินี ศุภกรโกศัย 2519-.
พิมพลักษณ์[ปทุมธานี] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
เลขเรียกHQ799.2.ด6 น46 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนวัยรุ่นชาย ในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญ...
ชื่อผู้แต่งธนัตภณ ตะพังพินิจการ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกHQ27.3 ธ36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้น...
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ ปุ่นคอน.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
เลขเรียกBF724.3.A34 ศ74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการติดเชื้อตับอักเสบชนิดซีและปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ต่อการติดเชื้อเอชไอวีในชายไทยวัยหนุ่ม : รายงาน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551
เลขเรียกRC607.A26 ผ42 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก : ความเป็นชาย วัยรุ่น และวัฒนธรรมบริโภคนิยม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / วส...
ชื่อผู้แต่งวสันต์ ปัญญาแก้ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกส.ร. 306.482 ว1811ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของการติดเชื้อตับอักเสบชนิด C และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ต่อการติดเชื้อ เอช ไอ...
ชื่อผู้แต่งราม รังสินธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551.
เลขเรียกRC607.A26 ร444
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษตอนปลาย / ประภาศรี ยินดี.
ชื่อผู้แต่งประภาศรี ยินดี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกHQ797 ป46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพศวิถี การรับรู้ความเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ของวัยรุ่นชาย ...
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียก613.951 จ216พ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา