Found: 55  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องThe Good Guy [videorecording (DVD)] = ยอดชายนายสุดที่รัก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อามีโก้ สตูดิโอ จำกัด(ผู้จำหน่าย), 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติการเลี้ยงดูวัยรุ่นชายของบิดามารดาและพฤติกรรมเสี่ยง ณ ตำบลจารย์ตำรา อำเภอพิมาย จังหวัดนครรา...
ชื่อผู้แต่งสุพรรณี นาควิริยะพงศ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนชายในสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก โดยใช้กิจกรร...
ชื่อผู้แต่งพาฝัน อารีมา
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกวจ 155.5 พ63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเชาวน์อารมณ์แบบผสมผสาน / ปิยะวรรณ เลิศพานิช = The development of an integrate...
ชื่อผู้แต่งปิยะวรรณ เลิศพานิช
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเชาวน์อารมณ์แบบผสมผสาน / วิทยานิพนธ์ของ ปิยะวรรณ เลิศพานิช.
ชื่อผู้แต่งปิยะวรรณ เลิศพานิช.
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียก152.4 ป3611ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นชาย / จินตนา สรายุทธพิทักษ์ = In...
ชื่อผู้แต่งจินตนา สรายุทธพิทักษ์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์อัตลักษณ์ของวัยรุ่นชายผ่านพฤติกรรมการบริโภคที่ปรากฎอยู่ในภาพยนตร์ไทย / โดย พูลศักดิ์ อุด...
ชื่อผู้แต่งพูลศักดิ์ อุดมโภชน์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกHD30.4 พ74 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการจัดการความงามของกลุ่มวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมผันแปรทางเพศ : กรณีศึกษานักเรียนวัยรุ่นชายที่มี...
ชื่อผู้แต่งประวิทย์ อ่อนพรรณา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาตัวละครวัยรุ่นชายผู้แพ้ในวรรณกรรมเยาวชนอเมริกันช่วงทศวรรษ 2000 / สุพัชญา อารีมิตร = A STUDY...
ชื่อผู้แต่งสุพัชญา อารีมิตร
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาพฤติกรรมของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง ชลบุรี / มังกร ปลื้มสุคนธ์ = A Study...
ชื่อผู้แต่งมังกร ปลื้มสุคนธ์
พิมพลักษณ์2513.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ครอบครัว และสังคมของวัยรุ่นชายที่กระทำผิดครั้งแรก วัยรุ่นชายที่กร...
ชื่อผู้แต่งสุภัทรา ปกาสิทธิ์
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างและการปรับเปลี่ยนความเป็นเพศและจินตนาการทางเพศในกลุ่มวัยรุ่นชาย / พิทักษ์ ศิริวงศ์
ชื่อผู้แต่งพิทักษ์ ศิริวงศ์
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียกBF692 พ673ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารในครอบครัวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความก้าวร้าวของวัยรุ่น ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านม...
ชื่อผู้แต่งจันทิมา ตันติกุลวัฒนา, 2517-
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบการตัดสินทางจริยธรรม เกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักร่วมเพศ ระหว่างวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิงในเ...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา สุรวาจากุล 2515-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปิดรับสื่อละครโทรทัศน์ การรู้เท่าทันสื่อ และความคิดเห็นต่อความนิยมทางเพศ และการเลียนแบบพฤติกรรมช...
ชื่อผู้แต่งอุริษา งามวุฒิวร
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา