Found: 47  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKnowledge, attitude, practice and eye problems from contact lens use in students at Chulalongkorn U...
ชื่อผู้แต่งPawinee Wongkrajang
พิมพลักษณ์2011.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น / สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์.
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชัยเจริญ, 2551.
เลขเรียกRJ47.53 ส75,WS460 ก287 2551,613.0433 ส47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขัดเกลาทางสังคมในเรื่องเพศและสุขภาพทางเพศของวัยรุ่น : กรณีศึกษาในครอบครัวชนบทอีสาน / เกศินี สรา...
ชื่อผู้แต่งเกศินี สราญฤทธิชัย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมัธยมเซกา ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดหนองค...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา ชุมวงศ์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลสุขภาพและการให้คำแนะนำวัยรุ่น = Adolescent health care and supervision / [บรรณาธิการ] วิโรจ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2553.
เลขเรียกRA777 ก451,WS460 ก451 2553,613.0433 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทบทวนเชิงกลยุทธ์ : เรื่องการจัดการและรับมือกับปัญหาผลกระทบทางสุขภาพต่อเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่ออ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2563
เลขเรียกHQ784 ก 2563,362.7 ก27 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้ภาวะสุขภาพองค์รวมของมารดาวัยรุ่น ครอบครัวและสังคมรอบข้างของมารดาวัยรุ่นในจังหวัดเพชรบุรี = ...
ชื่อผู้แต่งมุกข์ดา ผดุงยาม
พิมพลักษณ์[เพชรบุรี] : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี, 2557.
เลขเรียกRG556.5 ม614 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนข่าว : ฉลาดทำงานศตวรรษ 21 = The universal journalist / เดวิด แรนดัล, เขียน ; สุนันทา แย้มทัพ, แป...
ชื่อผู้แต่งแรนดัล, เดวิด ค.ศ. 1951-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2559.
เลขเรียกPN4781 .ร83 2559,070.4 ร915ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้คอนแทคเลนส์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2558 [text] / พรนภ...
ชื่อผู้แต่งพรนภา ขาวขำ
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2558
เลขเรียกวจ 614 พ245ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุยกับนักจิตวิทยา 2 (วัลลภ ปิยะมโนธรรม) คลายปัญหาลูกวัยเด็กแรกเกิด - 11 ขวบ / โดย วัลลภ ปิยะโนธรร...
ชื่อผู้แต่งวัลลภ ปิยะมโนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544.
เลขเรียกBF721 ว447ค 2544,155.4 ว117ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย / สุริยเดว ทรีปาตี ; [เรียบเรียง รัศมี มณีนิล ; บรรณาธิการ รัศมี มณีนิล...
ชื่อผู้แต่งสุริยเดว ทรีปาตี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2552.
เลขเรียกHQ772 ส863 2552,649.12 ส473ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทันตสุขศึกษา / มาลี อรุณากูร
ชื่อผู้แต่งมาลี อรุณากูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2553
เลขเรียก617.6 ม511ท 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนานาสาระกับอาจารย์สมศรี / สมศรี สุกุมลนันทน์.
ชื่อผู้แต่งสมศรี สุกุมลนันทน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลน พับลิชชิ่ง, [253-?].
เลขเรียกHQ755.8 ส45,301.42 ส16น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา