Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เรื่องวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง สำหรับเยาวชนบ้านนาปัง จังหวั...
ชื่อผู้แต่งพัณณ์ชิตา เศรษฐปิติวงศ์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2560.
เลขเรียก375 พ114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมโบราณสถานวัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน = A...
ชื่อผู้แต่งฝนทิพย์ ท้าวบุญเรือง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 915.93 ฝ154ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทศบารมี ; ความดีวิถีไทย ; รักษ์บ้านรักษ์ถิ่น : นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ณ พิพิธ...
ชื่อผู้แต่งนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 : (2551 : กรุงเทพฯ)
เลขเรียก730.9593 น594น 2551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปกิณกวัฒนธรรม จังหวัดน่าน / กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2555
เลขเรียกDS589.น467 ป118 2555,306 ว394ป 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระธาตุแช่แห้ง : ที่มาและรูปแบบของเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนาที่เมืองน่าน / โดย ศศิธร ปรุดรัมย์.
ชื่อผู้แต่งศศิธร ปรุดรัมย์.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกNA6022.น9พ43 ศ56 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาระบบการบริหารและการจัดการวัดในพระพุทธศาสนา กรณีศึกษา : วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน...
ชื่อผู้แต่งฐิติพร สะสม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553
เลขเรียกว/ภน 294.3435 ฐ343ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสามนคร : น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ / กองวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พิมพลักษณ์นครนายก : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 2533.
เลขเรียกDS588.ห7 น645,915.93 ส647
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช 2551 / มหาวิทยาลัยศรี...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์, 2551.
เลขเรียกBQ4990.T5 ศ4ห 2551,959.3 ง311ห 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา