Found: 189  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง111 ปี ปิยราชศรัทธา : รฦกพระมหากรุณาเสด็จฯ วัดบางอ้อยช้าง / ผู้เขียน, ธนภัทร พิริย์โยธินกุล ; บรรณ...
ชื่อผู้แต่งธนภัทร พิริย์โยธินกุล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วัดบางอ้อยช้าง, 2557.
เลขเรียกBQ6337.N61B3 ธ152ห 2557,294.3657 ธ152ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 คืนที่ฉันหายใจ ในหมู่บ้านพลัม / สหรัฐ เจตมโนรมย์
ชื่อผู้แต่งสหรัฐ เจตมโนรมย์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มูลนิธิหมู่บ้านพลัมประเทศไทย, 2557
เลขเรียกLA1221 ต76 2557,294.34 ส459ย 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี พระธรรมจาริก
ชื่อผู้แต่งโครงการพระธรรมจาริก
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมประชาสงเคราะห์, 2538.
เลขเรียก294.365 ค961พ 2538
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[หนังสืออนุสรณ์งานศพพระครูพุทธวิหารโสภณ (สนธิ์ ฉินนราโค]
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย, 2538.
เลขเรียกBQ4570.E3 ห151
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีธรรมกาย / : บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และสร้างสรรค์สังคมไทย / ปยุตโต.
ชื่อผู้แต่งปยุตโต.
พิมพลักษณ์กรุงเเทพฯ : บริษัท โอ.เอ็ม.โฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด , 2560.
เลขเรียกBQ6337.P3P7 พ349ก 2560,294.365 ป164ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีธรรมกาย : บทเรียนเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนา และสร้างสรรค์สังคมไทย / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : พิมพ์อำไพ, 2542.
เลขเรียกBQ6337.ป3ธ45 ธ45 2542,294.3013 พ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา / พระเทพปริยัติเมธี (รุ่น ธีรปญฺโญ).
ชื่อผู้แต่งพระเทพปริยัติเมธี (รุ่น ธีรปญฺโญ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546.
เลขเรียกBQ162.ท9 ร73,294.37 พ322ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี : ทำอย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จ กรณีวัดจองคำ อำเภองาว จังห...
ชื่อผู้แต่งพระปริยัติสุนทร (โอภาส โอภาโส)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2546.
เลขเรียกBQ158 พ346ก 2546,294.366 พ1711ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน :รายงานการศึกษาวิจัย / วิชัย...
ชื่อผู้แต่งวิชัย ศรีรัตน์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์กฏหมายสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556
เลขเรียกJC571 ว63 2556,ว 323.4 ว3211ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานและปัญหาการดำเนินงาน การพัฒนาชุมชนของวัดพัฒนาดีเด่น / สุทัศน์ อภิบาลศรี
ชื่อผู้แต่งสุทัศน์ อภิบาลศรี
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก307.72 ส 764 ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบตัวแปรทำนายพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / อัมภา วรกลีบ.
ชื่อผู้แต่งอัมภา วรกลีบ.
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียก373.1782 อ463ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนสาธิต เทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) สังกัด...
ชื่อผู้แต่งประภาภรณ์ ทิชินพงศ์.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก371.04 ป247ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์หนใต้ในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทร...
ชื่อผู้แต่งฉัตรชัย บุษบงค์
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการวัดราษฎร์และพระอารามหลวง ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 15 / พระครูปลัดพุทธิวัฒน์ โพธิกรพ...
ชื่อผู้แต่งพระครูปลัดพุทธิวัฒน์ โพธิกรพูนศิริ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรม, 2553.
เลขเรียกBQ5275.ท9 พ73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา