Found: 48  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ป่าดงมะไฟ" หน้าต่างบานใหญ่สู่กระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยตัวน้อย / [ทีมวิจัยโครงการ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2546.
เลขเรียกLB1060 ป63,339.911 น211
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 เส้นทางพุทธบูชา 99 ศาสนสถานและสถานที่ประวัติศาสตร์= 9 Buddha Bucha routes of 99 monasteres and hi...
ชื่อผู้แต่งรณยุทธ์ จิตรดอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทประชุมช่าง,2554.
เลขเรียกBQ6336 ร36,294.3435 ร34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฐินพระราชทาน '54 / กรมโยธิการและผังเมือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมโยธิการและผังเมือง, 2554.
เลขเรียกBL 1477 ก13 2554
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านคลองวัดมณีสรรค์ หมู่ที่ 4 ตำ...
ชื่อผู้แต่งยินดี พึ่งไทย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารจัดการโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ย732
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร.
เลขเรียกAM79.ท9 ก643
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาภาพจิตรกรรมไทยบนฝาประจันที่วัดบางแคใหญ่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม / โดย ธีรกฤติ อภิรัก...
ชื่อผู้แต่งธีรกฤติ อภิรักษ์ขิต.
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุฏิหมู่ไม้ มีหอฉัน วัดอัมพวันเจติยาราม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม / โดย ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2522.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลศิลปกรรมท้องถิ่นและแม่น้ำคูคลองจังหวัดสมุทรสงคราม / หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรร...
ชื่อผู้แต่งโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
พิมพลักษณ์สมุทรสงคราม : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น โรงเรียนถาวรานุกูล, 2545
เลขเรียก959.325 ร82ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนเล่าเรื่องเมืองน่ารัก / จัดทำโดยสุรพล เศวตเศรนี ; เรื่อง ร้อยตะวันพันดาว, นายนกเขา ; ภาพประกอบและ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2554?]
เลขเรียกDS566.2 ค34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนเล่าเรื่องเมืองน่ารัก / จัดทำโดย สุรพล เศวตเศรนี ; เรื่อง ร้อยตะวันพันดาว, นายนกเขา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2554?].
เลขเรียกDS566.2 ค139
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนเล่าเรื่องเมืองน่ารัก / จัดทำโดยสุรพล เศวตเศรนี ; เรื่อง ร้อยตะวันพันดาว, นายนกเขา ; ภาพประกอบและแ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2554?].
เลขเรียกDS566.2 .ค34 2554
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยาราม จังหวัดสมุทรสงคราม / โดย จุฬารัตน์ เชื้อทหาร.
ชื่อผู้แต่งจุฬารัตน์ เชื้อทหาร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาไทยคดีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2546.
เลขเรียกND2835.ส5 จ75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท่องเที่ยวจาริกบุญ / รณยุทธ์ จิตรดอน.
ชื่อผู้แต่งรณยุทธ์ จิตรดอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรีนคอร์ปอเรชั่น, 2552.
เลขเรียกBQ6336 ร35,915.93 ร14ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา