Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 17 / สยาม ภัทรานุประวัติ...[และคนอื่น ๆ], บรรณา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกDS562 ห159 ล.17 2555,959.3 ห32ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางด้านกายภาพประเภทวัด เล่มที่ 4 : วัดในภาคใต้ / โดย การท่องเที่ยวแห่...
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2531.
เลขเรียกG156.5.C5 ก65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชื่อนี้มีที่มา เล่ม 1-4 / ฝ้าย เจริญสุข บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนเรียน, [2548?]-
เลขเรียกDS562 .ช73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานและคำไหว้พระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช / หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช, 2554.
เลขเรียกDS589.น4 ต63 2554,294.3135 ห19ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกในวันครบ 6 รอบนักษัตรและฉลองตราตั้งเจ้าคณะจังหวัดสงขลา-สตูล พระจิรธรรมาภิรัต 23 เมษายน 2544
พิมพลักษณ์สงขลา : [ม.ป.พ.] 2544.
เลขเรียก294.30922
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมชายแดนใต้ : หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดและพระพุทธเจ้าหลวง ร.5 / สำนักงานท่อ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา
พิมพลักษณ์สงขลา : โรงพิมพ์ชลบุตรสงขลา, 2558.
เลขเรียกBQ962 ส64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท่องเที่ยวพุทธสถานไทย ย้อนอดีตสู่ปัจจุบัน / รณยุทธ์ จิตรดอน.
ชื่อผู้แต่งรณยุทธ์ จิตรดอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : กรีน คอร์เปอเรชั่น, 2553.
เลขเรียกBQ6336 ร125,294.3657 ร14ท 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุหรงรำพัน...ห้าพันไมล์เที่ยวให้ได้บุญ : ประวัติพระพุทธรูป วัด สถานที่ท่องเที่ยวในภาคใต้ อีสาน และเ...
ชื่อผู้แต่งนก พลัดถิ่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2557.
เลขเรียกBQ6336 น111บ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติวัดตำหนักใต้ / พันตำรวจโท พิทยา พัฒนศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งพิทยา พัฒนศักดิ์, พันตำรวจโท.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์สถานสงเคราะห์หญิงปากเกร็ด, 2514.
เลขเรียกNA1521 พ6 2514
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติและตำนานวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช / พระธรรมรัตโนภาส.
ชื่อผู้แต่งพระธรรมรัตนโนภาส.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : ทวีการพิมพ์, 2536.
เลขเรียกDS589.N6 พ4ป 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อทวด = Luang Phor Thuad / ชัยนฤทธิ์ พันธุ์ทอง.
ชื่อผู้แต่งชัยนฤทธิ์ พันธุ์ทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอมม่า ดีไซน์แอนด์พรินท์, 2545.
เลขเรียกBQ990.ท53 ช643 2545,294.3657 ช386ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทอด ณ วัดแจ้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช 9 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2540.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการและบทบาทของพระพุทธศาสนาบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา / ชัยวุฒิ พิยะกูล.
ชื่อผู้แต่งชัยวุฒิ พิยะกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552.
เลขเรียกBQ568.ต9 ช64,294.309 ช116พ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องย้อนรอยเมืองบางพระ / เรียบเรียงโดย เทศบาลตำบลบางพระ (ทีมเจาะเวลาหาอดีต).
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ, 2552.
เลขเรียกDS589.ช4 ย54,915.93 ย178
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลากเรื่องเมืองตรัง / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552
เลขเรียกDS 588 .T71 ห17 2552,959.381 ล761ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา