Found: 75  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"จดหมายเหตุ การสัมมนาวิชาการ 500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 20...
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2556
เลขเรียกDS521 จ131 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 วัด วัง และสถานที่สำคัญในพม่า / ภภพพล จันทร์วัฒนกุล.
ชื่อผู้แต่งภภพพล จันทร์วัฒนกุล.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เมืองโบราณ, 2561.
เลขเรียกDS527.7 ภ43 2561,709.591 ภ44ห
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 วัด วัง และสถานที่สำคัญในพม่า / ภภพพล จันทร์วัฒนกุล.
ชื่อผู้แต่งภภพพล จันทร์วัฒนกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2553.
เลขเรียกDS527.7 ภ159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 วัด วังและสถานที่สำคัญในพม่า / ภภพพล จันทร์วัฒนกุล
ชื่อผู้แต่งภภพพล จันทร์วัฒนกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2553.
เลขเรียกDS527.8 ภ159,959.1 ภ16ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะพม่า วัดม่อนปูยักษ์ เมืองลำปาง เพื่อการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ศิลป...
ชื่อผู้แต่งทิพวรรณ ทั่งมั่งมี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกภน 294.3437 ท367ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะพม่า วัดม่อนปู่ยักษ์ เมืองลำปาง เพื่อการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ศิล...
ชื่อผู้แต่งทิพวรรณ ทั่งมั่งมี.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.
เลขเรียกN8193.2 .ท66 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาลวดลายปูนปั้นประดับเจดีย์วัดพม่า ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อานนท์ นงค์ยา
ชื่อผู้แต่งอานนท์ นงค์ยา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาอิทธิพลศิลปะพม่า : กรณีศึกษาเจดีย์วัดจองกลาง วัดจองเหนือ และวัดจองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดแพร...
ชื่อผู้แต่งชัยสิทธิ์ ปะนันวงค์.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์จิตรกรรมบนผืนผ้าวัดม่อนปู่ยักษ์เมืองลำปาง ประเทศไทย = Conservation of traditional painti...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2554].
เลขเรียกND1570 ร64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์และสืบสานจิตรกรรมบนผืนผ้าศิลปะพม่า / ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี.
ชื่อผู้แต่งทิพวรรณ ทั่งมั่งมี.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียกND1570 .ท66 2561,750.591 ท478ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์และสืบสานพระพุทธรูปศิลปะพม่า / ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี
ชื่อผู้แต่งทิพวรรณ ทั่งมั่งมี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561
เลขเรียกN8193.2 ท63 2561,294.3437 ท478กอ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสด็จไปดูกิจการต่าง ๆ ในแหลมมลายูและประเทศพม่า / โดย เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัติวงษ์
ชื่อผู้แต่งนริศรานุวัดติวงศ์ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ประจักษ์การพิมพ์, 2516.
เลขเรียกDS588.S72 น4ก 2516,959.3035 น 231 ก 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือกล้วยไม้ (ฉบับปรับปรุง) / สลิล สิทธิสัจจธรรม text
ชื่อผู้แต่งสลิล สิทธิสัจจธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2558
เลขเรียกQK495.O64 ส465 2558,584.15 ส373ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาวอยุธยาที่เมืองสะกาย = [Ayutthayan connection in Sagaing] / ม.ล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์, ม.ร.ว.รุจ...
ชื่อผู้แต่งสุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์, ม.ล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธาร, 2549.
เลขเรียกND2832.6.Z9S3 ส74,751.73 ส47ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา