Found: 2,497  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รากเหง้า" มหาวิทยาลัยศิลปากร : นิทรรศการผลงานของ "ศิษย์" โรงเรียนประณีตศิลปกรรม-โรงเรียนศิลปากรแผน...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกLG395.ท9ศ6 ศ6225
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รากเหง้า" มหาวิทยาลัยศิลปากร : นิทรรศการผลงานของง "ศิษย์" โรงเรียนประณีตศิลปกรรม-โรงเรียนศิลปากร แ...
ชื่อผู้แต่งนิทรรศการผลงานของ "ศิษย์" โรงเรียนประณีตศิลปกรรม-โรงเรียนศิลปากร แผนกช่าง (2536 : กรมศิลปากร)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย , 2536.
เลขเรียกN333.T353.B2 .น34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ วัฒน วัดพระแก้วดอนเต้าสุขาดาราม : ประวัติ ตำนาน พระปฏิมาที่สำคัญและภาพถ่ายเก่า / ยุทธภูมิ ม...
ชื่อผู้แต่งยุทธภูมิ มั่นตรง.
พิมพลักษณ์ลำปาง : ครอบครัวมั่นตรง, 2557.
เลขเรียกBQ6337.ล42พ42 ย73 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ วัดอภัยคีรี / ปสันโนภิกขุ, อมโรภิกขุ, ชยสาโรภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งปสันโนภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนธรรมบูชา, 2549.
เลขเรียกBQ6377 ป181 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ / พระมหาโยธิน ฐานิสฺสโร
ชื่อผู้แต่งพระมหาโยธิน ฐานิสฺสโร, ผู้เรียบเรียง
พิมพลักษณ์เชียงราย : โรงพิมพ์อินเตอร์พริ้นท์, 2549
เลขเรียกAM79.T5 ส724 2549
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ชันษา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (พุฒ สุวฑฺฒนมหาเถร ป.ธ.7)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วี อินเตอร์ พริ้นท์ จำกัด, 2550.
เลขเรียกBQ7210 ห159 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมอู่ทหารเรือ 9 มกราคม 2533.
ชื่อผู้แต่งกรมอู่ทหารเรือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2533.
เลขเรียกVA665 .อ76,354.593 กห0516ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ชาตกาล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน : พระอรหันต์แห่งประวัติศาสตร์ สามไตรโลกาน้อมปฏิบัติภาวนาถวาย...
พิมพลักษณ์อุดรธานี : เพื่อนศิลป์, 2556.
เลขเรียกBQ942. บ63ร546 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : ในงานไหว้พระพุทธชินราชประจำปี วัดเ...
ชื่อผู้แต่งกิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดำรงวิทยา, 2548.
เลขเรียกDS582.58 ก63,อ 779 ก73ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สถาปนาพระอารามหลวง พ.ศ. 2458 - 2558 วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช / ฉัตรชัย ศ...
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : อักษรการพิมพ์, 2558.
เลขเรียก294.33 ห15 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สถาปนาพระอารามหลวง พ.ศ. 2458-2558 วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช / ฉัตรชัย ศุก...
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์, 2558.
เลขเรียก294.33 ร196 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สถาปนาพระอารามหลวง พ.ศ. 2458-2558 วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุ...
ชื่อผู้แต่งวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : อักษรการพิมพ์, 2558
เลขเรียก294.3135 ว416ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน : พระผู้หาญกล้าช่วยธานีด้วยบารมีเมตตาเทศนาธรรม / คณะศิษยานุศิษย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทชวนพิมพ์ 50, 2556.
เลขเรียกBQ942.บ63 ร54 2556,294.30922 จ651ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี เพลงเขมรไทรโยค กาญจนบุรี/ เรียบเรียง [โดย] วรวุธ สุวรรณฤทธิ์, รพีพรรณ เทียมเดช
ชื่อผู้แต่งวรวุธ สุวรรณฤทธิ์
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูกาญจนบุรี สหวิทยาลัยทวาราวดี, 2531.
เลขเรียกDS589.K32 .ว17,784.719593 ว285ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี / พิมพ์นภา รัตนสิงห์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : เพชรภูมิการพิมพ์, 2554
เลขเรียก371.01 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา