Found: 78  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง111 ปี ปิยราชศรัทธา : รฦกพระมหากรุณาเสด็จฯ วัดบางอ้อยช้าง / ผู้เขียน, ธนภัทร พิริย์โยธินกุล ; บรรณ...
ชื่อผู้แต่งธนภัทร พิริย์โยธินกุล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วัดบางอ้อยช้าง, 2557.
เลขเรียกBQ6337.N61B3 ธ152ห 2557,294.3657 ธ152ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 วัดประวัติศาสตร์ / คณะทำงาน รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.ท.], 2552.
เลขเรียก294.3435 ส645
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี ปัญญานันทภิกขุ / โดย มูลนิธิภิกขุปัญญานันทะ.
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิภิกขุปัญญานันทะ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิ, 2534.
เลขเรียกBQ978.ป65 ม76 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง83 ปี ปัญญานันทภิกขุ / โดย มูลนิธิภิกขุปัญญานันทะ.
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิภิกขุปัญญานันทะ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิ, 2537.
เลขเรียกBQ978.ป62 ม74 2537
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง96 ปี ปูชนียบุคคลแห่งแผ่นดินไทย : พระพรหมมังคลาจารย์ ปัญญานันทภิขุ / บรรณาธิการ, พระพิมลสรกิจ (ปั๋นแ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วัดชลประทานรังสฤษฏ์, 2550.
เลขเรียกBQ948.ป6 ก75 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฐินพระราชทาน 2543 / สถาบันพระปกเกล้า.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบัน, 2543.
เลขเรียก321.8 ก119
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดสินใจเลือกบวชที่วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จังหวัดนนทบุรี = Decision making on selection of buddhist ...
ชื่อผู้แต่งพระเกียรติศักดิ์ สุขเหลือง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาลครั้งหนึ่ง -- ถึงกาลครั้งนั้น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านวัดมะเกลือ / อภิลักษณ์ เกษมผลกูล (บรรณาธิการ)
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 [2012]
เลขเรียกBQ6337.N3M3 ก534 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยธรรม : ตามรอยบาทพระศาสดาสุดขอบฟ้าอินเดีย / โดย ศุทธินี แก้วรักยศ
ชื่อผู้แต่งศุทธินี แก้วรักยศ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรีนปัญญาณ, 2557
เลขเรียก915.4 ศ73ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานแห่งนครวัด / จิตร ภูมิศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งจิตร ภูมิศักดิ์, 2473-2509.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2564 [2021]
เลขเรียกDS554.5 .จ6 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) พระนคร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพ...
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : โครงการ, 2537.
เลขเรียกRS180.T5 ต367,WZ309 ค961ต 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำวัตร เช้า เย็น (แปล).
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักปฏิบัติธรรมวัดโคนอน, ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกกฐินพระราชทาน กรมอาชีวศึกษา ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อำเภอเมือง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 6 ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนกช่างพิมพ์ โรงเรียนสารพัดช่างพระนคร, 2531.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา