Found: 237  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การสำรวจและศึกษาทุนทางวัฒนธรรมและนิเวศวิทยาในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารจ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
เลขเรียก388.4791 ก454 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ย่ำขาง" การรักษาแบบพื้นบ้านล้านนา : กรณีศึกษาหมอสำราญ มาฟู อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย = "Yum-Khang...
ชื่อผู้แต่งกันยานุช เทาประเสริฐ 2521-.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.
เลขเรียกRS180.ท9ห8 ก63 2545
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 องค์กรต้นแบบในการสร้างความสุข : องค์กรเอี่ยมสุข = Happy workplace / [รวบรวมองค์ความรู้โดย คณะพัฒ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานกองทุนมนับสนุนนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2557
เลขเรียก658.38 ห556 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 มหัศจรรย์จากแผ่นดินสุวรรณภูมิ / รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์
ชื่อผู้แต่งรุ้งตะวัน อ่วมอินทร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2554
เลขเรียกDS568 ร7จ 2554,959.3 ร72จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระแสพระพุทธศาสนามหายานที่มีต่อวัฒนธรรมไทย = A Study of Mahayana Buddhist Influence Towards Thai Cul...
ชื่อผู้แต่งภควดี เลิศกาญจนวัติ
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
เลขเรียกอ 294.3013 ภ116ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาญจนสังฆปิตรานุสรณ์ / อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์สยามปริทัศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
เลขเรียกDS589.ก5 ก66,959.3 ก423
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / บรรณาธิการ ศิริรัตน์ นีละคุปต์, อุบลวรรณ เปรมศรี...
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
เลขเรียกLC1099.5.T5 ก446 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นไทยของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...
ชื่อผู้แต่งจรัญ จิตสาคร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาไทยคดีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2547.
เลขเรียกLB1027.25 จ64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดโครงการ : การให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเ...
ชื่อผู้แต่งชนัญ วงษ์วิภาค.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกG156.5 ช145,915.93611 ช1511ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดความรู้การทอผ้าของชาวไทยทรงดำ ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม = Weaving encultural...
ชื่อผู้แต่งชลังค์ ลอยสูงวงศ์
พิมพลักษณ์2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่เด็กวัยรุ่นในจังหวัดนครปฐม / ปริญญานิพนธ์ ของ วรรณี ตีวกุล
ชื่อผู้แต่งวรรณี ตีวกุล
พิมพลักษณ์2524.
เลขเรียกวจ 301.20704 ว44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่เด็กวัยรุ่นในจังหวัดนครปฐม / วรรณี ตีวกุล.
ชื่อผู้แต่งวรรณี ตีวกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2524.
เลขเรียกDS589.55.น2 ว44,303.482 ว17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวอารยธรมล้านนา : ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ / โดย ธีรศานต์ สหัสสพา...
ชื่อผู้แต่งธีรศานต์ สหัสสพาศน์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกHD38 ธ64 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชนพหุวัฒนธรรม ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา / โดย ข...
ชื่อผู้แต่งขวัญสุดา วงษ์แหยม
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกLB2805 ข56 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบนักษัตร (2538 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538.
เลขเรียกR611.ท9 ก643,WB50.JT3 ก482 2538,610 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา