Found: 115  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ไทย"ร่วมสมัยความเป็นไปในบริบททางวัฒนธรรม / ประวิทย์ เขมะสุนันท์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
เลขเรียกDS561 ท931 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องSiam smile : Modern diverse magazine for all walks of life
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเลือกและนำเสนอ "ความเป็นไทย" ในนิตยสาร "สวัสดี" / ชยาพร เพชรโพธิ์ศรี = Selection process a...
ชื่อผู้แต่งชยาพร เพชรโพธิ์ศรี 2510-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาบทความในวารสารสาขาวัฒนธรรม พ.ศ. 2522-2529 / สุชาดา พงศ์พันธ์ = Content analysis ...
ชื่อผู้แต่งสุชาดา พงศ์พันธ์
พิมพลักษณ์2531.
เลขเรียกZ671 .ส72
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกินรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมจิกโปรดักชั่นส์, 2526-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องข่วงผญา = The journal of thai lanna wisdom [วารสาร]
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, [2548]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม ความเปลี่ยนแปลงในกระแสวัฒนธรรม text = The Journal of the Thai Khadi Res...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556
เลขเรียก306.09593 ค181ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องฅ. คน magazine.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2548-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจดหมายข่าวสารไทยศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
10
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจดหมายข่าวไทยศึกษา ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจากญี่ปุ่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักข่าวสารญี่ปุ่น.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุลสารก้าวไปด้วยกัน[ฉบับพิเศษ] : ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556 / นวลพรรณ บุญธรรม, บร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2556.
เลขเรียกAM79.ท9 จ64 2556
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจุลสารลายไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจุลสารล้านนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา จุฬาฯ, 2543-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดรรชนีวารสารวัฒนธรรมไทย ... / งานห้องสมุด กองวิจัยและวางแผน สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : งาน, 2528-
เลขเรียกZ3239.I5 ค123
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา