Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่องานวิจัยโคราชศึกษา / คณะทำงานสารสนเทศท้องถิ่น เครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา
ชื่อผู้แต่งคณะทำงานสารสนเทศท้องถิ่น เครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2549.
เลขเรียกDS589.น3 ค36 2549,016.9159345 ค14บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อหนังสือ-เอกสาร "ศิลปวัฒนธรรมอีสาน" / พัชรา สฤษฎ์มุทากุล ผู้รวบรวม.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการพัฒนา.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : มหาวิทยาลัย, 2529.
เลขเรียกDS588.ต5 ม54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อหนังสือ-เอกสารศิลปวัฒนธรรมอีสาน / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2530
เลขเรียก016 ม19บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์บทคัดย่องานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 9, 2540.
เลขเรียกZ3239.S57 ว512
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาระสำคัญงานวิจัยวัฒนธรรม ประจำปี 2524 - 2548 / กระทรวงวัฒนธรรม ; ผู้รวบรวมข้อมูลจัดทำต้นฉบับและพิสู...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย , 2551
เลขเรียกDS568 ส666 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาระสำคัญงานวิจัยวัฒนธรรม ประจำปี 2524-2548 เล่ม 1/.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2551.
เลขเรียกDS 568 ส677 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาระสำคัญงานวิจัยวัฒนธรรม ประจำปี 2524-2548 / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ; ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2551.
เลขเรียกZ5579 .ส65 2524-48
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาระสำคัญงานวิจัยวัฒนธรรม เล่ม 1 ประจำปี 2524-2548 : กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีชน สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2551.
เลขเรียกZ5579 ส677 2524-48 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาระสำคัญงานวิจัยวัฒนธรรม เล่ม 1 ประจำปี 2524-2548 : กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2551.
เลขเรียก390.09593 ค123ส 2524-48 ล. 1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาระสำคัญงานวิจัยวัฒนธรรม เล่ม 1 ประจำปี 2524-2548/.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทย, 2551.
เลขเรียกDS 568 ส677 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมสู่กิจกรรม การเรียน การสอน และการวิจัย / ก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2556.
เลขเรียกLG395.M3 ห36 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา