Found: 309  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พลังลาว" ชาวอีสาน มาจากไหน? / สุจิตต์ วงษ์เทศ.
ชื่อผู้แต่งสุจิตต์ วงษ์เทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2549.
เลขเรียกDS588.ต5 ส725,930.1 ส752พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกริชรามันห์ มหาศาสตราภรณ์หล่อหลอมเอกบุรุษ / หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2547.
เลขเรียกTD313.ท9 ก176 2547,333.91 พ17ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลอนลำ-ภูมิปัญญาของอีสาน / ไพบูลย์ แพงเงิน.
ชื่อผู้แต่งไพบูลย์ แพงเงิน, 2487-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2534.
เลขเรียกML3758.ท9 พ96,WB50.1 ฉ448 2534,398.09593 พ95ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น / นฤมล ปัญญาวชิโรภาส
ชื่อผู้แต่งนฤมล ปัญญาวชิโรภาส
พิมพลักษณ์[เลย] : สาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2557.
เลขเรียกHD30.2 น276 2557,306.42 น276ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น แก่เด็กวัยรุ่นในจังหวัดนครราชสีมา / อุบลวรรณา ภวกานันท์
ชื่อผู้แต่งอุบลวรรณา ภวกานันท์
พิมพลักษณ์2523.
เลขเรียก390.0933 อ 797 ก 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการเมืองและชุมชนโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Ancient cities and communities in the N...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการ เมืองและชุมชนโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2529 : ขอนแก่น)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์ข้อมูลเมืองและชุมชนโบราณ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2529.
เลขเรียกCB113.T5 ก471
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของชาวไทยที่พูดภาษาลาว กวย และเขมร : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทา...
ชื่อผู้แต่งสุนทร สุรวาทกุล
พิมพลักษณ์2531.
เลขเรียกHN700.55 ส759ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวไทยเญอกับชาวไทยลาวบ้านหิรัญ ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารค...
ชื่อผู้แต่งชาญชัย ใจหาญ
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกDS570.L4 ช485ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นในงานออกแบบอัตลักษณ์ตราสินค้าอีสานร่วมสมัย = Local cultural hybridization in ...
ชื่อผู้แต่งมาริญา ทรงปัญญา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 658.827 ม273ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดการด้านวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลภาคอีสาน / วิทยานิพนธ์ ของ โกศล นามโร
ชื่อผู้แต่งโกศล นามโร
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกวจ 309.29593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการย่างไฟ : ภูมิปัญญาอีสานรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ / ผู้เรียบเรียง วีระ ทองเนตร, ถวิล ชนะบุญ.
ชื่อผู้แต่งวีระ ทองเนตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสุขภาพไทย, 2554.
เลขเรียกR733 ว841 2554,615.321 ว37ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีเหยาของชาวผู้ไทย : ศึกษากรณีชาวผู้ไทยอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร / ทรงคุณ ...
ชื่อผู้แต่งทรงคุณ จันทจร
พิมพลักษณ์[มหาสารคาม] : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2540.
เลขเรียกDS570.P55 ท128,305.89591 ท128ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา