Found: 42  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100% France / สุภาพิมพ์ ธนะพรพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งสุภาพิมพ์ ธนะพรพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbook, 2549.
เลขเรียกDC17 .ส74 2549,914.4 ส838ห 2549 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAbstract expressionism / edited by David Anfam.
พิมพลักษณ์London : Royal Academy of Arts, 2016.
เลขเรียกN6512.5.A25 A27 2016,330.126 B141G 2012
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBaguette as a symbol of French culture in Indochina / Somkiethisack Kingsada = ขนมปังบาแก๊ตในฐานะสั...
ชื่อผู้แต่งSomkiethisack Kingsada.
พิมพลักษณ์2008.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLa Thailande : continuite du partenariat avec la France = สืบสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่ง...
ชื่อผู้แต่งรวมบทความสัมมนาทางวิชาการ : (2549 : มหาวิทยาลัยปารีส iv)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2551.
เลขเรียกDS575.5.F8 ส235 2551,327.593044 ร54ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMyosotis : รวมบทความและบทแปลฝรั่งเศสศึกษา / กรรณิกา จรรย์แสง, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
เลขเรียกPQ81 ม64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาฝรั่งเศส เรื่อง วัฒนธรรมฝรั่งเศส ด้านวัฒนธรรมการกิน / โดย...
ชื่อผู้แต่งพงศวีร์ สุภานนท์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกLB1028.5 พ25
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเอกสารเสริมความรู้วัฒนธรรมฝรั่งเศส สำหรับครูสอนภาษาฝรั่งเศส : รายงานการวิจัย / โดย สอางค์ ...
ชื่อผู้แต่งสอางค์ มะลิกุล
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534.
เลขเรียก440.0712 ส481ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเนื้อหาวัฒนธรรมในหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษา = French culture in secondary educatio...
ชื่อผู้แต่งจรัสพรรณ จารุดุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาเชิงปฎิบัติการด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2528 / ภาควิชาภาษาตะวันตก ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส (2528 : มหาวิทยาลัยรามคำแหง).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2528.
เลขเรียกPC2065 ก226
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนรู้ลักษณะการจัดการ : การจัดการข้ามวัฒนธรรม / เพ็ชรี รูปะวิเชตร์
ชื่อผู้แต่งเพ็ชรี รูปะวิเชตร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียกLC 15 พ52 2550,306 พ879ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนรู้ลักษณะการจัดการ : การจัดการข้ามวัฒนธรรม / เพ็ชรี รูปะวิเชตร์.
ชื่อผู้แต่งเพ็ชรี รูปะวิเชตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง, 2554.
เลขเรียกGN345.7 .พ74 2554,306 พ879ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขนมอบในวัฒนธรรมยุโรป / คณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียกTX763 ข34,641.815 ข34ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ทางด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศส ตามความต้องการของครูสอนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนมัธยมในเขตภูมิภาคตะวันตก...
ชื่อผู้แต่งสอางค์ มะลิกุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533.
เลขเรียกPC2111 .ส53,390.0944 ส481ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส / สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส.
ชื่อผู้แต่งสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมฆาเพรส, 2530.
เลขเรียกDS575.5.ฝ4 ส46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา