Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองภาคพลเมือง : การค้นหาเสียงของสาธารณชนที่มีความรับผิดชอบ / เขียนโดย เดวิด แมทธิวส์ ; แปลแล...
ชื่อผู้แต่งแมทธิวส์, เดวิด.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
เลขเรียกJK1764 .ม83 2552,323.3 ม867ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองวัฒนธรรมยุคเดือนตุลา บรรณาธิการ : สมิทธิ์ ถนอมศาสนะ. [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ ๑๔ ตุลา, 2552.
เลขเรียก320.9593 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองอเมริกา / สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
ชื่อผู้แต่งสมบัติ ธำรงธัญวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2556.
เลขเรียกJK271 ส254ก 2556,320.973 ส255ก 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองอเมริกา / สมบัติ ธำรงธัญวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ ธำรงธัญวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2544.
เลขเรียกJK271 .ส43 2544,320.973 ส165ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองอเมริกา / สมบัติ ธำรงธัญวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ ธำรงธัญวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2542.
เลขเรียกJK271 ส4ก 2542,347.73 ส255ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองอเมริกา / สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
ชื่อผู้แต่งสมบัติ ธำรงธัญวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2549
เลขเรียกJK421 ส43 2549,320.973 ส254ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองอเมริกา / สมบัติ ธำรงธัญวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ ธำรงธัญวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555.
เลขเรียกJK 271 ส16 2555
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองเพื่อประชาชน : ค้นหาเสียงสาธารณะที่มีความรับผิดชอบ / เดวิด แมทธิวส์ ; บรรณาธิการแปล, วีรบู...
ชื่อผู้แต่งแมทธิวส์, เดวิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม, 2552.
เลขเรียก323.0420973 ม868ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองเพื่อประชาชน : ค้นหาเสียงสาธารณะที่มีความรับผิดชอบ = Politics for people : finding a respan...
ชื่อผู้แต่งแมทธิวส์, เดวิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม (Civicnet), 2552.
เลขเรียกJK1764 .ม833 2552,323.0420973 ม867ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่าด้วยทรราชย์ : 20 บทเรียนจากศตวรรษที่ 20 = On Tyranny : Twenty Lessons from the Twentieth Century ...
ชื่อผู้แต่งสไนเดอร์, ทิโมธี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน, 2561
เลขเรียกJC495 ส219 2561,321.9 ส218ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่าด้วยทรราชย์ : 20 บทเรียนจากศตวรรษที่ 20 = On tyranny : twenty lessons from the twentieth century ...
ชื่อผู้แต่งสไนเดอร์, ทิโมธี, ผู้แต่ง
เลขเรียก321.9 ส218ว 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา