Found: 64  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง“ผัวเดียวเมียเดียว” ในสังคมไทยสมัยใหม่จากทศวรรษ 2410 ถึงทศวรรษ 2480 / สุรเชษ์ฐ สุขลาภกิจ = MONOGAMY...
ชื่อผู้แต่งสุรเชษ์ฐ สุขลาภกิจ
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม / ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์
ชื่อผู้แต่งยศศักดิ์ โกไศยกานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ วิญญูชน 2559
เลขเรียกKPT3183 ย55 2559,344.59309 ย158ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานวัฒนธรรม / โครงการฝึกอบรมผู้บริหารวัฒนธรรมระดับสูง. สำนักงานคณะกรร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2546].
เลขเรียกK487.C8 ก25
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายน่ารู้สำหรับคนไทยที่สมรสกับคนต่างชาติ / [คณะผู้จัดทำ พรทิพย์ ปรียาคณิตพงศ์ ... และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานอัยการพิเศษคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (สฝคป.) สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักอัยการสูงสุด, 2552.
เลขเรียกHQ1032 ก117 2552,341 ก116 2552
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2528.
เลขเรียก344.09 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขึ้นทะเบียนรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งต้องสงวนรักษาอย่างเร่งด่วน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มมรดกภูมิปัญยาทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2561
เลขเรียก344.593 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม : รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น ณ ห้องกษัตริย์ศึก ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม (2542 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2542.
เลขเรียกK4334.6 ค121ร 2542,791.44 ก446
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัฒนธรรมศึกษา กระบวนการบริหารและจัดการวัฒนธรรม / อนุกรรมการฯศาสนาและวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนุกรรมการฯศาสนาและวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ, 2538.
เลขเรียก306.09593 ก513
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากับสังคมไทยก่อนสมัยปฏิรูปการศึกษา : วิเคราะห์จากศิลาจารึกหลักที่ 1 และกฎหมายตรา 3 ดวง / ลิ...
ชื่อผู้แต่งลิ้นจี่ หะวานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.
เลขเรียกLA1490.ท9 ล65,370.9593 ล436ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาทางวิชาการ : วิกฤตการณ์ทางสังคมไทย / โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ... [และคนอื่นๆ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาระดับชาติเรื่องวิกฤตการณ์ทางสังคมไทย (2538 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539.
เลขเรียกDS568 ก525ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ้างจารีตประเพณีและวัฒนธรรมกับความรับผิดทางอาญา / ปุณยวีร์ ประจวบลาภ = The application of tradit...
ชื่อผู้แต่งปุณยวีร์ ประจวบลาภ
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการอ้างจารีตประเพณีและวัฒนธรรมกับความรับผิดทางอาญา = The application of tradition and culture onthe ...
ชื่อผู้แต่งปุณยวีร์ ประจวบลาภ.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกK487.C8 ป73 2555EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรม = Cultural awareness / Barry Tomalin, Sisan Stempleski ; สรณี วงศ์เบี้ย...
ชื่อผู้แต่งโทมารีน, แบรี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Windows on Education, 2549.
เลขเรียกP35 ท45,331 ม152ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความยอกย้อนของอดีต : พิพิธนิพนธ์เชิดชูเกียรติพลตรีหม่อมราชวงศ์ ศุภวัฒย์ เกษมศรี = The wilderness of...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2537.
เลขเรียกDS562.1 .ค55,959.3 ว619ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป : ฉบับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป / พศิน เนื่องชมภู
ชื่อผู้แต่งพศิน เนื่องชมภู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2552.
เลขเรียกKPT72 พ479ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา