Found: 56  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ลายลักษณ์แห่งการวิจารณ์ : รวมบทวิจารณ์ร่วมสมัย / คงกฤช ไตรยวงค์ : บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2549.
เลขเรียกPN94 .ล64 2549
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องETourism : information technology for strategic tourism management / Dimitrios Buhalis.
ชื่อผู้แต่งBuhalis, Dimitrios.
พิมพลักษณ์Harlow, England : Prentice Hall/Financial Times, 2003.
เลขเรียกG155.A1 B931E,338.47910285 Bu931E 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายยา : เรียนและสอนด้วยกรณีศึกษา / สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค ; ยงยุทธ เรือนทา, ผู้แต่งร่วม.
ชื่อผู้แต่งสุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียกKPT 3094 ส45 2562,QV32.JT3 ส788ก 2562,344.04233 ส814ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกอบสร้าง "ความเป็นลาว" ในวรรณกรรมและสื่อภาพยนตร์ไทยร่วมสมัย / วิทยา วงศ์จันทา = Constructing ...
ชื่อผู้แต่งวิทยา วงศ์จันทา
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาภาพสะท้อนสังคมจากนิทานกะเหรี่ยงบ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี = A...
ชื่อผู้แต่งกัลยา วิทยาศิริกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.
เลขเรียกว 398.2 ก399ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้า ค่า ฆ่า : อัตลักษณ์ คุณค่า ความรุนแรง / บรรณาธิการ สุวรรณา สถาอานันท์ และเกษม เพ็ญภินันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกPN56.ร73 ข62 2555,303.6 ข21 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหมายทางการเมืองของสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) / สมบัติ จันทรวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จันทรวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2538.
เลขเรียกPL3275.ส6 ส429,895.13 ส255ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ค้นหาความเป็นเลิศทางความคิด / ศิริพร วิษณุมหิมาชัย
ชื่อผู้แต่งศิริพร วิษณุมหิมาชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, 2555.
เลขเรียกDS588 .ก842 2555,153.42 ศ463ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคึกฤทธิ์พูด : วรรณกรรมกับสังคม / บรรณาธิการ นิตยา มาศะวิสุทธิ์
ชื่อผู้แต่งนิตยา มาศะวิสุทธิ์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2553
เลขเรียกDS570.6.ค6 ค624 2553,895.9109 ค311
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิญญาณมารดาธิปไตยในสังคมเขมร = ปรอลึงเมียดาธิปเต็ย กน็องสังกุมขแมร์ / งวน ญิล ; แปลโดย ภูมิจิต ...
ชื่อผู้แต่งงวน ญิล.
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : โรงพิมพ์วินัย, 2548.
เลขเรียกGN479.5 .ง53 2548,392.9 ง53จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมชนพลวัต / รัตนา พงษ์วานิชอนันต์, วราภรณ์ พันธุ์พงศ์, นพวรรณ ศิริเวชกุล
ชื่อผู้แต่งรัตนา พงษ์วานิชอนันต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
เลขเรียกHM101 ร375,333.7 ช46 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานพระเจ้าเลียบโลก : การศึกษาพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมล้านนา ภูมินาม ตำนาน ผู้คน / เธียรชาย อัก...
ชื่อผู้แต่งเธียรชาย อักษรดิษฐ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ธารปัญญา, 2552.
เลขเรียกBQ1029.ท9 ธ84 2552,398.2593 ธ84ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถกเถียงเรื่องคุณค่า / ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2559
เลขเรียกHM681 .ถ24 2559,370.13 ถ112
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทศวรรษศูนย์วิจัยปัญหาสุรา : สถานะความรู้เพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / ผู้เขียน, น...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2557.
เลขเรียกHV5050 ท239,WM247 bท239 2557,362.292 ท187 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา