Found: 47  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มอง" เรื่องให้ "เห็น" ภาพ : ภาพสะท้อนสังคมและโลกทัศน์นักเขียน / เกศินี จุฑาวิจิตร.
ชื่อผู้แต่งเกศินี จุฑาวิจิตร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : เพชรเกษมพริ้นติ้งกรุ๊ป, 2550.
เลขเรียกPN3373 .ก75 2550,895.913083 ก 866 ม 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ลายลักษณ์แห่งการวิจารณ์ : รวมบทวิจารณ์ร่วมสมัย / คงกฤช ไตรยวงค์ : บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2549.
เลขเรียกPN94 .ล64 2549
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกอบสร้าง "ความเป็นลาว" ในวรรณกรรมและสื่อภาพยนตร์ไทยร่วมสมัย / วิทยา วงศ์จันทา = Constructing ...
ชื่อผู้แต่งวิทยา วงศ์จันทา
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาภาพสะท้อนสังคมจากนิทานกะเหรี่ยงบ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี = A...
ชื่อผู้แต่งกัลยา วิทยาศิริกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.
เลขเรียกว 398.2 ก399ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคราสและควินิน : รื้อสร้าง ''ปากไก่และใบเรือ'' ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ / พิพัฒน์ พสุธารชาติ
ชื่อผู้แต่งพิพัฒน์ พสุธารชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2560
เลขเรียกPL4200.5 .พ655 2560,959.3 พ3611ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหมายทางการเมืองของสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) / สมบัติ จันทรวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จันทรวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2538.
เลขเรียกPL3275.ส6 ส429,895.13 ส255ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคึกฤทธิ์พูด : วรรณกรรมกับสังคม / บรรณาธิการ นิตยา มาศะวิสุทธิ์
ชื่อผู้แต่งนิตยา มาศะวิสุทธิ์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2553
เลขเรียกDS570.6.ค6 ค624 2553,895.9109 ค311
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิญญาณมารดาธิปไตยในสังคมเขมร = ปรอลึงเมียดาธิปเต็ย กน็องสังกุมขแมร์ / งวน ญิล ; แปลโดย ภูมิจิต ...
ชื่อผู้แต่งงวน ญิล.
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : โรงพิมพ์วินัย, 2548.
เลขเรียกGN479.5 .ง53 2548,392.9 ง53จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมชนพลวัต / รัตนา พงษ์วานิชอนันต์, วราภรณ์ พันธุ์พงศ์, นพวรรณ ศิริเวชกุล
ชื่อผู้แต่งรัตนา พงษ์วานิชอนันต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
เลขเรียกHM101 ร375,333.7 ช46 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานพระเจ้าเลียบโลก : การศึกษาพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมล้านนา ภูมินาม ตำนาน ผู้คน / เธียรชาย อัก...
ชื่อผู้แต่งเธียรชาย อักษรดิษฐ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ธารปัญญา, 2552.
เลขเรียกBQ1029.ท9 ธ84 2552,398.2593 ธ84ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต่อกรกับวายร้ายตัวน้อยด้วยกลยุทธ์ทางจิตวิทยา / หวางหง : ผู้เขียน ; ผู้แปล : สุธิมา กฤตย์ธนวัตร ; บร...
ชื่อผู้แต่งหวางหง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วารา พับลิชชิ่ง, 2560
เลขเรียกTP156.F65 บ783 2560,155.4 ห364ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถกเถียงเรื่องคุณค่า / ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2559
เลขเรียกHM681 .ถ24 2559,370.13 ถ112
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนะทางสังคมในนวนิยายไทยสมัยรัชกาลที่ 7 / เอมอร นิรัญราช
ชื่อผู้แต่งเอมอร นิรัญราช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2539.
เลขเรียกPL4200 อ7ท 2539,วจ 895.91309 อ84ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวนิยายเรื่อง "สายโลหิต" : การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา / สุมาลี สุนา.
ชื่อผู้แต่งสุมาลี สุนา.
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิยายแห่งนิยาม : เรื่องเล่าสมัยใหม่ในปริทัศน์การเมืองวัฒนธรรม / นัทธนัย ประสานนาม
ชื่อผู้แต่งนัทธนัย ประสานนาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556
เลขเรียกPL4200.5 น6น 2556,895.9109 น63น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา