Found: 69  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"วนิดา" วิชชาภรณ์ : วารสารวิชาการฉบับพิเศษ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / วนิดา...
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556
เลขเรียก495.91008 ว171 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCensorship : which tells of the quality and manner of seaw / วาด รวี, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Shine, 2549.
เลขเรียกPL4200.5 ซ73,895.91 ว473 2549 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์ / ปราณี สุรสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งปราณี สุรสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2549.
เลขเรียกPL4177 ป475 2549,808.066 ป17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์ / ปราณี สุรสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งปราณี สุรสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2541.
เลขเรียกPL4177 ป475,808.066 ป17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเดินทางหลายมิติหลากพรหมแดน : วารสารอักษรศาสตร์ฉบับพิเศษ / สุจิรา จงสถิตย์วัฒนา...[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งสุจิรา จงสถิตย์วัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
เลขเรียก895.9109 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนตะวันตก / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี.
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
พิมพลักษณ์[กาญจนบุรี : สถาบันฯ, 2544].
เลขเรียกPL4209.8 ส36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความตระหนักรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานวรรณกรรม งานศิลปะ-การแสด...
ชื่อผู้แต่งสุนิตา เข็มทอง
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณนิลวรรณ ปิ่นทอง : อัญมณีแห่งโลกนิตยสาร / โดย ปรีดา อัครจันทโชติ และทรงพร ศรีช่วย.
ชื่อผู้แต่งปรีดา อัครจันทโชติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยนักสื่อสารมวลชนสตรีผู้บุกเบิก สถาบันไทยศึกษาและโครงการสื่อสันติภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกPN5449.ท9 ป47,920.5 น666ค 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจุลสารลายไทย [วารสาร]
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ฝ่ายการนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทวีปัญญา เล่ม ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัยฯ, 2525-.
เลขเรียก895.91 ท199 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนะทางสังคมของนักเขียนไทยจากเรื่องสั้นในวารสารสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ช่วงครึ่งทศวรรษ (พ.ศ. 2535-2539...
ชื่อผู้แต่งลำใย สมอ่อน
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิตยสารไทย-ภารต / เสฐียร พันธรังษี, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต, 2530-.
เลขเรียกZ3206 .น63
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ้านเมืองไม่ใช่ของเรา / วรรณา สวัสดิศรี...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Shine, 2550.
เลขเรียกPL4200.5 บ63,895.91 ว473 2550 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปากไก่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, 2561.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปากไก่ : วารสารของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2553 : ฉบับโลกนักอ่าน บ้านนักเขีย...
ชื่อผู้แต่งสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 2553.
เลขเรียกPL4205 ส293ป,985.913 น111ป 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา