Found: 81  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พญาหงส์" วรรณกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ / โดย โสรัตยา สังข์ทอง.
ชื่อผู้แต่งโสรัตยา สังข์ทอง.
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียกPL4200.5.ต9 ส95 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ไกรสิทธิ์" วรรณกรรมท้องถิ่นจังหวัดชุมพร : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ / วนิดา พิเศษพงษา
ชื่อผู้แต่งวนิดา พิเศษพงษา
พิมพลักษณ์2526.
เลขเรียก495.9176
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 1 / วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), 2554.
เลขเรียกDS562 ห159 ล.1 2554,959.3 ร196 2554
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ประเภทหนังสือบุด เรื่อง สับประดน / ของ อิงอร จุลทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งอิงอร จุลทรัพย์.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554.
เลขเรียกPL4208.9.ต9 อ62,895.91 อ655ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ประเภทหนังสือบุด เรื่องสับประดน / อิงอร จุลทรัพย์
ชื่อผู้แต่งอิงอร จุลทรัพย์, ผู้วิจัย
เลขเรียก398.209593 อ715ก 2554
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุดเรื่อง บิงยมาศทอง / ของ อุบลศรี อรรถพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งอุบลศรี อรรถพันธุ์.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554.
เลขเรียกPL4208.9.ต9 อ74,ส.ร. 895.911 อ457ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุดเรื่อง พระพุทธโฆษา : ฉบับตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหว...
ชื่อผู้แต่งสาวิตรี สัตยายุทย์.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544.
เลขเรียกGR75.B58 ส65 2544,398.20495911 ส687ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมหบังสือบุดเรื่องนกจาบ = Nok Jaab Southern literary bud : critical analysis / อุบ...
ชื่อผู้แต่งอุบลศรี อรรถพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2534.
เลขเรียกBQ1467 อ835 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ประเภทหนังสือบุด เรื่อง เจ็ดจา / อิงอร จุลทรัพย์
ชื่อผู้แต่งอิงอร จุลทรัพย์
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2555.
เลขเรียก895.91 อ715ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้ประเภทหนังสือบุด เรื่อง บุญศารอด ศรีศารอดชาดก เล่ม ...
ชื่อผู้แต่งอุบลศรี อรรถพันธุ์
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ , 2555
เลขเรียก895.911
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้ประเภทหนังสือบุด เรื่อง เจ็ดจา / อุบลศรี อรรถพันธ...
ชื่อผู้แต่งอุบลศรี อรรถพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ , 2555
เลขเรียก895.911
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์วรรณกรรมศาสนาเรื่องกายนคร ฉบับจังหวัดพังงา = An analysis of religious literary work ent...
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ วนรัฐิกาล.
พิมพลักษณ์2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพระรถเมรี ฉบับตำบลร่อนพิบูลย์ / โดย อินทิรา บุณยาทร.
ชื่อผู้แต่งอินทิรา บุณยาทร.
พิมพลักษณ์2531.
เลขเรียกPL4209.1 .อ63 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์ศาสตร์ในสุบินสำนวนเก่า : วรรณกรรมของกวีชาวนครศรีธรรมราช / วิมล ดำศรี.
ชื่อผู้แต่งวิมล ดำศรี.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2553.
เลขเรียกPL4208.5.N6 ว6ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์ศาสตร์ในสุบินสำนวนเก่าวรรณกรรมของกวีชาวนครศรีธรรมราช / วิมล คำศรี.
ชื่อผู้แต่งวิมล คำศรี.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช , 2553.
เลขเรียก395.918ว367 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา