Found: 29  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFrauenbilder in Max Frischs Romanen : Stiller, Mein name Sei Gantenbein und Montauk / Nataya Sa-in...
ชื่อผู้แต่งNataya Sa-ingthong.
พิมพลักษณ์2009.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFrauenemanzipation in Christa Wolfs Roman Kassandra und Ingeborg Bachmanns Roman Malina / Tanawat K...
ชื่อผู้แต่งTanawat Karnkulvithit.
พิมพลักษณ์2009.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVaterbilder in Peter Hartlings Nachgetragene liebe, Christoph Meckels Suchbild. Uber meinen vater un...
ชื่อผู้แต่งAtthaphon Techaphan.
พิมพลักษณ์2010.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลิ่นไอ การเมือง และภาพยนตร์ อ่าน "งานศิลปะในยุคของการผลิตซ้ำแบบจักรกล" ของวอลเตอร์ เบนยามิน / อรรถ...
ชื่อผู้แต่งอรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง
พิมพลักษณ์(17), 390 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม.
เลขเรียก838.91209 อ366ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบทิลล์ ออยเลนชะปีเกล กับศรีธนญชัยในฐานะนิทานมุขตลก / ศิริพร ศรีวรกานต์ = A compar...
ชื่อผู้แต่งศิริพร ศรีวรกานต์
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมสตรีของเยอรมันกับไทย / ศิริรัตน์ ทวีเลิศนิธิ.
ชื่อผู้แต่งศิริรัตน์ ทวีเลิศนิธิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียกPN863 .ศ65 2538,809 ศ373ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเดินทางข้ามพรมแดนจากวรรณกรรมสู่แผ่นฟิล์มโธมัส มันน์ความตายที่เวนิส / พรสวรรค์ วัฒนางกูร.
ชื่อผู้แต่งพรสวรรค์ วัฒนางกูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกPN1995.3 พ45,791.436 พ17ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายถึงพ่อ = Brief and den vater / ฟรันช์ คาฟคา, เขียน ; ถนอมนวล โอเจริญ, แปล.
ชื่อผู้แต่งคาฟคา, ฟรันช์ 1883-1924.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ไลบรารี่ เฮ้าส์, 2560.
เลขเรียก836.912 ค333จ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและวรรณกรรมบทละครของ เกออร์ก บืชเนอร์ = Das Leben und das dramatische Werk Georg Buchners / ช...
ชื่อผู้แต่งชูศรี มีวงศ์อุโฆษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ, 2553.
เลขเรียกPT1828.บ73 ช74 2553,830 ช685ช 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตะวันตกนิพนธ์/ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันตก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2532
เลขเรียก808.8 จ756ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามใจฉัน-ตามใจท่าน : ว่าด้วยการวิจารณ์และการวิจัย / เจตนา นาควัชระ.
ชื่อผู้แต่งเจตนา นาควัชระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คมบาง, 2548.
เลขเรียกPL4209.4.จ76 ต64 2548,801.95 จ697ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความวิจัยเรื่อง วิเคราะห์จดหมายถึงพ่อ ของฟรันซ์ คาฟคา / ถนอมนวล โอเจริญ
ชื่อผู้แต่งถนอมนวล โอเจริญ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สาขาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544?]
เลขเรียกPN56.5.F38 ถ35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุษบาบรรณ : รวมบทความทางวิชาการและบทแปลวรรณกรรมตะวันตก / [บรรณาธิการ พวงคราม พันธ์บูรณะ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียกPN35 บ675,808.8 บ48
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังปัญญาทางมนุษยศาสตร์ : เจตนา นาควัชระ / สดชื่น ชัยประสาธน์ ... [และคนอื่น ๆ] ; จุไรรัตน์ แสนใจร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน์, 2542.
เลขเรียกPL4200.5 .พ44 2542,801.95 บ17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา